Maataloustyöntekijä

Loi­maal­le erääl­le maa­ti­lal­le etsi­tään apu­ria. Trak­to­ril­la ajoa ja muu­ta kai­ken­lais­ta aut­te­lua vil­je­ly­ti­lal­la. Kar­jaa ei ole. Vaik­ka et osai­si vie­lä ajaa trak­to­ria, kan­nat­taa hakea työ­paik­kaa. Täs­tä voi­si saa­da vaki­tui­sen hom­man. Aluk­si hom­maa oli­si toden­nä­köi­ses­ti 30-40h/vk. Aloi­tus joko piak­koin tai sit­ten vuo­den alus­ta tai sopi­muk­sen mukaan. Jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­tä kak­si viik­koa eteen­päin hom­maa ei ole, sil­loin pitä­vät lomaa. Tästä […]

Lietoon siivoojia

Tar­ve 1 hlö sii­vouk­seen, 1 hlö yllä­pi­to­sii­vouk­sen esi­hen­ki­lök­si ja 1 hlö keik­ka­sii­voo­jak­si. Edel­ly­täm­me rei­pas­ta ja oma­toi­mis­ta työs­ken­te­ly­otet­ta, sekä oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta. Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta sii­vous­työs­tä. Työ on kokoai­kai­nen tai tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­va. Palk­ka 12-13e/h koke­muk­ses­ta riip­puen. Oman auton käy­tös­tä mak­se­taan kilometrikorvaus.

Maaporan käyttäjä

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon sään­kes­tä­vää maa­po­ran käyt­tä­jää aidan raken­nus­työ­maal­le.  Työt alkaa Jou­lu­kuun alus­sa ja kes­tää 2-3 viik­koa. Työs­sä vaa­di­taan hyvää fyy­sis­tä kun­toa, jot­ta jak­saa teh­dä töi­tä koh­tuul­li­sen pai­na­val­la maa­po­ral­la. Emme vaa­di aiem­paa koke­mus­ta maa­po­ran käy­tös­tä, tar­vit­taes­sa pereh­dy­täm­me poran käyt­töön. Työ­pai­kan sijain­nin vuok­si oma auto tulee olla käy­tös­sä.  Mikä­li hyväs­sä työ­po­ru­kas­sa työs­ken­te­ly muka­val­la työ­maal­la kiin­nos­taa, lai­ta hakemusta […]

Tiskari

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­vaa tiskaria/ salia­pu­lais­ta lou­nas­ra­vin­to­laan. Työt teh­dään arki­sin. Aloi­tus Mar­ras­kuus­sa! Töi­tä on tar­jol­la satun­nai­ses­ti, noin 4h vuo­ro­ja (klo 11-15). Työ­teh­tä­viin kuu­luu pää­asias­sa tis­kaa­mi­nen, mut­ta tar­peen mukaan myös salaat­ti­pöy­däs­tä huo­leh­ti­mi­nen, kas­sal­la ole­mi­nen, sii­voa­mi­nen jne. Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä. Edel­ly­tyk­se­nä viih­ty­mi­nen vauh­dik­kaas­sa työym­pä­ris­tös­sä, erin­omai­set asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot ja hygie­nia­pas­si. Hae pian, aloi­tam­me haas­tat­te­lut heti!

Siivooja

Etsi­tään Fors­san seu­dul­le sii­voo­jia. Tar­vit­sem­me seson­ki­työ­hön koko­päi­väi­siä ja sen lisäk­si satun­nai­sia vuo­ro­ja teke­mään keik­ka­lai­sia. Tar­jol­la on sen lisäk­si mm. sii­vous ja puh­taa­na­pi­don töi­tä elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­sa. Var­maa tie­toa vuo­rois­ta ei ole, mut­ta työ voi­daan rää­tä­löi­dä sinul­le sopi­vak­si. Tule käy­mään haas­tat­te­lus­sa niin mie­ti­tään yhdes­sä sinul­le hommia!