Elintarviketyöntekijä / Forssa

Haem­me uut­ta työn­te­ki­jää vaki­tui­seen koko­päi­väi­seen työ­suh­tee­seen elin­tar­vi­kea­lal­le Fors­san seudulle.

Työ­nä on elin­tar­vik­kei­den val­mis­tus ja pak­kaus pie­neh­kön työ­tii­min kans­sa. Meil­lä on ollut poruk­kaa aut­ta­mas­sa usein kii­rea­pu­na täs­sä työ­pai­kas­sa ja on ollut tosi tykät­ty paik­ka. Kii­tos­ta on tul­lut eri­tyi­ses­ti muka­vas­ta yhteis­hen­ges­tä ja tsemp­paa­vas­ta kult­tuu­ris­ta. Työn­joh­to ja tii­mi tule­vat nopeas­ti tutuk­si ja kes­kus­te­lu­yh­tey­det pysy­vät hyvin auki myös vas­tuu­hen­ki­löi­hin. Mei­nin­ki on teho­kas­ta, mut­ta rentoa.

Teke­mis­tä riit­tää aina koko työ­päi­vän ajak­si ja työ­teh­tä­viä kier­rä­te­tään, joten aika ei käy pitkäksi!

Yri­tys on voi­mak­kaas­sa kas­vus­sa ja sik­si uudel­la työn­te­ki­jäl­lä on työn­sä teke­mäl­lä hyvin mah­dol­li­suus nous­ta ura­ke­hi­tyk­ses­sä seu­raa­vil­le por­tail­le vastuuasemiin.

Työ­vuo­rot sijoit­tu­vat arki­päi­vil­le ja alka­vat 7.00–10.00 välil­lä. Mah­dol­li­suus yötyö­hön kat­so­taan eduksi.

Palk­ka on TES:n mukai­nen ja koke­muk­sen myö­tä nousee.

Kyse­le ihmees­sä lisää, jos jokin jäi mie­ti­tyt­tä­mään. Meil­le voi soit­taa tai What­sAp­pa­ta nume­roon: 045 787 67 364.. Me pai­no­tam­me työn­haus­sa ennem­min reip­paut­ta, kuin kir­jal­lis­ta päte­vyyt­tä. Myös­kään hygie­nia­pas­sien puu­te tms ei ole ongel­ma, me kou­lu­tam­me sinua tar­peen mukaan. Kun sinul­la on asen­ne työ­hön kun­nos­sa, me huo­leh­dim­me kai­kes­ta lopusta!

Täy­tä hake­mus mah­dol­li­sim­man pian, olem­me sinuun yhteydessä.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364