Elintarviketyöntekijä Forssan seutu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­san seu­dul­le kuu­dek­si vii­kok­si tii­min kans­sa hoi­ta­maan eines­tuot­tei­den val­mis­tus­ta ja pak­kaus­ta. Työ ei edel­ly­tä ammat­ti­tai­toa, työ­pai­kal­la pereh­dy­te­tään. Teem­me tämän haun ano­nyy­mis­ti, joten annam­me lisä­tie­to­ja pyy­det­täes­sä. Kysei­ses­sä yksi­kös­sä työs­ken­neil­tä työn­te­ki­jöil­täm­me on tul­lut hyvää palau­tet­ta kysei­ses­tä työpaikasta.

Voit hakea ilman eri­tyis­tä kou­lu­tus­ta tai aiem­paa koke­mus­ta elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­ta. Työ­teh­tä­vät ovat hel­pos­ti opit­ta­vis­sa, kun­han sinul­la on kyky teh­dä tii­mis­sä fyy­sis­tä työ­tä 37,5h/viikko, eikä teol­li­suu­den ripeä työ­tah­ti pelo­ta. Voit hakea myös ilman hygie­nia­pas­sia, me jär­jes­täm­me kou­lu­tuk­sia työn­te­ki­jöil­lem­me tar­peen mukaan.

Työ on mää­rä­ai­kai­nen, mut­ta sinul­la on mah­dol­li­suus saa­da myös vaki­tui­nen sopimus.

Duu­ri-tii­mi on Fors­sa­lai­nen kol­mi­vuo­tias pie­neh­kö rek­ry­fir­ma. Yri­tyk­set käyt­tä­vät mei­tä, kos­ka teem­me hoi­dam­me rek­ry­toin­nin vai­van ja byro­kra­tian hei­dän puo­les­taan. Ja vaik­ka ollaan täl­lai­sel­la alal­la, jos­sa toi­min­nan luon­teen takia työn­te­ki­jöi­den vaih­tu­vuus perin­tei­ses­ti on suur­ta, niin meil­lä on pal­jon työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka on halun­neet jää­dä mei­dän kir­joil­le. Monet tyk­kää hakea mei­dän kaut­ta hom­mia, kos­ka mei­dän kaut­ta saa haet­tua usei­siin fir­moi­hin ja toi­saal­ta me pide­tään huol­ta, että työn­te­ki­jä saa vähin­tään tes­sin mukai­sen pal­kan. Viih­ty­vät työn­te­ki­jät on meil­le suo­ra kil­pai­lue­tu. Kaik­ki arvom­me kite­ty­ty­vät inhi­mil­li­syys-peri­aat­teen alle. Kaut­tam­me saa sekä keik­ka­töi­tä, että vaki­tui­sia työsuhteita.

Soita 045 787 67364