Huoltoasematyöntekijä kassalle/ keittiöön

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan kah­ta huol­toa­se­ma­työn­te­ki­jää kassalle/ keit­ti­öön. Töi­tä on 80-100h/ 3 viik­koa ja töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa. Toi­sel­la työt alkaa pereh­dy­tys­vuo­roil­la Huh­ti­kuus­sa ja töi­tä on Elo­kuun lop­puun saak­ka (ehkä Syys­kuun lop­puun), toi­nen saa aloit­taa sopi­muk­sen mukaan mah­dol­li­sim­man pian. 

Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu moni­puo­li­ses­ti kaik­ki asia­kas­yri­tyk­sel­lä teh­tä­vät työt: keit­tiö­työt, kas­sa, asia­kas­pal­ve­lu, sii­vous, veik­kaus jne. 

Työ edel­lyt­tää erin­omais­ta asia­kas­pal­ve­lua­sen­net­ta, rei­pas­ta otet­ta työn­te­koon ja kykyä työs­ken­nel­lä nopeas­ti muut­tu­vis­sa tilan­teis­sa. Arvos­tam­me aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta ravin­to­la-/pi­ka­ruo­ka-/ kahvilatöistä. 

Työs­sä tar­vi­taan hygie­nia­pas­si, tar­vit­taes­sa Duu­ri-tii­mi avus­taa tämän hank­ki­mi­ses­sa! Tämän kesä­työn jäl­keen sinul­la on mah­dol­li­suus työl­lis­tyä Duu­ri-tii­min muil­le asiak­kail­le Fors­san seudulle.

Soita 045 787 67364