Huoltoasematyöntekijä / myyjä - Forssa

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan myyjää/ huol­toa­se­ma­työn­te­ki­jää. Työ on kokoai­kai­nen ja tar­ve työn­te­ki­jäl­le
tois­tai­sek­si. Aloi­tus Tou­ko­kuus­sa. Töi­tä teh­dään ma-su, kah­des­sa vuorossa.

Myy­jän teh­tä­viin kuu­luu moni­puo­li­ses­ti kaik­ki työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työt: kas­sa­työs­ken­te­ly, asia­kas­pal­ve­lu, Veik­kaus,
sii­vous, tuot­tei­den esillepano/ val­mis­tus, kah­vin­keit­to jne.

Edel­ly­täm­me työ­ko­ke­mus­ta asia­kas­pal­ve­lus­ta ja kas­sa­työs­ken­te­lys­tä. Työs­sä vaa­di­taan vas­tuul­li­suut­ta, ripeyt­tä,
erin­omai­sia asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja ja kykyä työs­ken­nel­lä kii­reen­kin keskellä.

Palk­ka on TES:n mukai­nen Kau­pan TES ja huoltamopöytäkirja.

Kyse­le ihmees­sä lisää, jos jokin jäi mie­ti­tyt­tä­mään. Meil­le voi soit­taa tai What­sAp­pa­ta nume­roon: . 045-78312376 . 

Me pai­no­tam­me työn­haus­sa ennem­min reip­paut­ta, kuin kir­jal­lis­ta päte­vyyt­tä. Myös­kään hygie­nia­pas­sien puu­te tms ei ole
ongel­ma, me kou­lu­tam­me sinua tar­peen mukaan. Kun sinul­la on asen­ne työ­hön kun­nos­sa, me huo­leh­dim­me kai­kes­ta
lopus­ta!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364