Kahvila-ravintolatyöntekijä

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Ypä­jä Gol­fil­le kah­vi­la-ravin­to­la­työn­te­ki­jöi­tä. Työt alkaa Huh­ti­kuus­sa ja jat­kuu Elo-Syys­kuun lop­puun. Töi­tä on joko kokoai­kai­ses­ti tai osa-aikaisesti. 

Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu mm. ruo­an­lait­toa (ei tar­vi­ta alan kou­lu­tus­ta), sii­vous­ta, kas­sa­työs­ken­te­lyä ja mui­ta työ­nan­ta­jan osoit­ta­mia työtehtäviä. 

Teh­tä­vä vaa­tii kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn, erin­omai­sia asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja, ongel­man­rat­kai­su­ky­kyä ja vas­tuul­lis­ta otet­ta työ­hön. Työ­hön saat hyvän perehdytyksen. 

Teh­tä­väs­sä tar­vi­taan annis­ke­lu­pas­si ja hygie­nia­pas­si, tar­vit­taes­sa Duu­ri-tii­mi avus­taa näi­den hank­ki­mi­ses­sa. Hiu­kan täy­tyi­si puhua englan­tia, jot­ta pys­tyy pal­ve­le­maan myös englan­nin­kie­li­siä asiakkaita. 

Vuo­rot sijoit­tu­vat maa­nan­tais­ta sun­nun­tai­hin klo 7.30-21.00 välille. 

Syk­syl­lä sinul­la on mah­dol­li­suus työl­lis­tyä Duu­ri-tii­min muil­le asiakkaille!

Soita 045 787 67364