Keittiöapulainen / Salo

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me lou­nas­ra­vin­to­laan rei­pas­ta tiskaria/ salia­pu­lais­ta. Tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­va. (Täl­lä het­kel­lä töi­tä on ollut vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa, useim­mi­ten 4-5h vuo­ro­ja, sil­loin täl­löin 8h vuo­ro­ja). Töi­tä teh­dään arki­sin klo 7-15 välillä.


Tiskarin/ salia­pu­lai­sen teh­tä­viin kuu­luu tis­kaa­mi­nen, kas­sa­työs­ken­te­ly, astioi­den kan­ta­mi­nen, salaat­ti­pöy­dän täyt­tä­mi­nen jne.

Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä, mut­ta jos hom­ma kiin­nos­taa, vaik­kei koke­mus­ta ole, ota roh­keas­ti yhteyttä!


Tiskarilta/ salia­pu­lai­sel­ta vaa­di­taan rei­pas­ta otet­ta työ­hön ja kykyä työs­ken­nel­lä kii­rees­sä. Oma-aloit­tei­suus ja hyvä havain­noin­ti­ky­ky ovat myös tär­kei­tä omi­nai­suuk­sia! Palk­ka on TES:n mukai­nen, 10,36-11,57€ koke­muk­ses­ta riippuen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364