Kirjanpitäjä

Etsi­tään sie­lul­taan kir­jan­pi­tä­jää, jol­la on todel­li­nen kiin­nos­tus aut­taa asiak­kai­ta yrit­tä­jän rin­nal­la ja hän­tä tukien.

Jär­jes­tel­mä­nä on käy­tös­sä Mae­stro, joten tämän ohjel­man tun­te­mi­nen oli­si todel­la­kin hyö­dyk­si! Työ­ko­ke­muk­sen tuo­ma ymmär­rys vero­tuk­ses­ta on vält­tä­mä­tön­tä ja pal­kan­las­ken­ta­ko­ke­mus on eduksi. 

Työn alka­mi­sa­jan­koh­ta tar­ken­tu­nee tou­ko­kuun alun tie­noil­le. Palk­kaus koke­muk­sen mukaan, mut­ta voit esit­tää oman toiveesi.

Työs­ken­te­ly­paik­ka­na on Fors­san kes­kus­tas­sa sijait­se­va toi­mis­to. Kysees­sä ei ole etätyö.

Ehdo­ton rehel­li­syys ja luo­tet­ta­vuus ovat työn luon­teen sane­le­mia vaa­ti­muk­sia. Teh­tä­vään vali­tul­le teh­dään luot­to­tie­to­jen selvitys.

Soita 045 787 67364