Laskutustiedot

Arvoisat toimittajat!

Mikä­li mah­dol­lis­ta, olkaa ystä­väl­li­set ja lähet­tä­kää las­kut verkkolaskuina.

Yri­tyk­sen nimi:

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy 

Y-tun­nus: 3107190-1 

Verkkolaskutus

Las­ku­tuso­soi­te: 003731071901 
Ope­raat­to­ri­tun­nus: 003721291126 
Välit­tä­jä: Maventa

Sähköpostilaskutus

Jos verk­ko­las­ku­jen lähet­tä­mi­nen ei ole teil­le mah­dol­lis­ta, lähet­tä­kää las­kut alla ole­vaan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen: 31071901@scan.netvisor.fi

Paperilaskut

Mikä­li säh­kö­pos­ti­las­ku­tus­kaan ei ole mah­dol­lis­ta, lähet­tä­kää pape­ri­las­kut alla ole­vaan osoitteeseen: 
Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy 
31071901
PL 100
80020 Kol­lek­tor Scan

Osoi­te­tie­to­jen tulee olla täy­del­li­si­nä sekä las­kus­sa että kir­je­kuo­res­sa, jot­ta las­ku voi­daan välit­tää nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti vastaanottajalleen. 

Lähe­tät­hän skan­nauso­soit­tee­seen ainoas­taan las­ku­ma­te­ri­aa­lia. Nämä pos­tit lue­taan auto­maat­ti­ses­ti yri­tyk­sem­me res­kont­raan, eikä mikään muu mate­ri­aa­li (esi­mer­kik­si kui­tit, lii­ke­lah­jat, luot­to­kor­tit ja pää­sy­li­put) saa­vu­ta vas­taa­not­ta­jaan­sa tätä kaut­ta. Käy­tät­hän mie­lui­ten teks­tis­sä vain mus­taa väriä val­koi­sel­la poh­jal­la: se antaa sel­keim­män lop­pu­tu­lok­sen las­kun tie­to­jen tun­nis­tus­ta var­ten. Ethän käy­tä niit­te­jä skan­naus­pal­ve­luun lähe­te­tyis­sä laskuissa.

Huomio toimittajat!

Käyn­tio­soit­tee­seem­me tai mui­hin kuin yllä mai­nit­tuun säh­kö­pos­tio­soit­tei­siim­me lähe­te­tyis­tä las­kuis­ta perim­me 15 € käsit­te­ly­mak­sun (alv. 0%). Yllä mai­nit­tu­jen ohjei­den mukaan lähe­te­tyis­tä las­kuis­ta emme peri käsittelykuluja. 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy 
Y-tun­nus: 3107190-1 
Kou­lu­ka­tu 13, 30100 Forssa
+358 50 4408 922 

Soita 050 4408 922