Majatalon emäntä/isäntä/ kahvila-ravintolatyöntekijä

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sil­lem­me Ypä­jäl­le työn­te­ki­jää, joka työs­ken­te­lee osan työ­ajas­taan Maja­ta­lo ja Ravin­to­la Vil­la Emi­lian emän­tä­nä ja osan työ­ajas­taan Loi­mi­jo­ki Gol­fil­la kah­vi­la-ravin­to­la­työn­te­ki­jä­nä. Työ on Huh­ti­kuus­sa osa-aikai­nen, Tou­ko­kuus­ta Elo-Syys­kuu­hun saak­ka kokoaikainen. 

Maja­ta­lol­la työ­teh­tä­vii­si kuu­luu aamiai­sen val­mis­ta­mi­nen ja huo­nei­den ja mui­den tilo­jen sii­voa­mi­nen. Loi­mi­jo­ki Gol­fil­la työ­teh­tä­viin kuu­luu moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia teh­tä­viä mm. ruo­an­lait­toa, sii­vous­ta, kassatyöskentelyä…

Teh­tä­vä vaa­tii kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn, erin­omai­sia asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja, ongel­man­rat­kai­su­ky­kyä ja vas­tuul­lis­ta otet­ta työ­hön. Työ­hön saat hyvän pereh­dy­tyk­sen, ei tar­vi­ta vält­tä­mät­tä hir­mui­ses­ti keittiökokemusta. 

Teh­tä­väs­sä tar­vi­taan annis­ke­lu­pas­si ja hygie­nia­pas­si, tar­vit­taes­sa Duu­ri-tii­mi avus­taa näi­den hank­ki­mi­ses­sa. Hiu­kan täy­tyi­si puhua englan­tia, jot­ta pys­tyy pal­ve­le­maan myös englan­nin­kie­li­siä asiakkaita. 

Vuo­rot sijoit­tu­vat maa­nan­tais­ta sun­nun­tai­hin klo 6.00-21.00 välille. 

Syk­syl­lä sinul­la on mah­dol­li­suus työl­lis­tyä Duu­ri-tii­min muil­le asiakkaille!

Soita 045 787 67364