Myyjä erikoistavarakauppaan / Raisio Mylly

Kaup­pa­kes­kus Myl­lyyn Rai­sioon etsi­tään erin­omai­set asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot omaa­vaa eri­kois­ta­va­ra­kau­pan myyjää.

Työ­ai­ka: 20-25 h/vko
Kau­pan aukio­loa­jat: ma-su klo 9.30-20.30 väli­se­nä aika­na
Palk­ka: kau­pan alan tes
Työt saa aloit­taa heti ja ne jat­kuu toistaiseksi

Työ­teh­tä­viin kuu­luu mm. kas­sa­työs­ken­te­ly, kuor­mien pur­ku ja myy­mä­län siis­tey­des­tä huolehtiminen. 

Haki­jal­ta odo­te­taan hyvää fyy­sis­tä kun­toa, suo­men kie­len tai­toa sekä luot­to­tie­to­jen tulee olla kunnossa.

Vink­ki Hel­sin­gin seu­dul­le - saman­kal­tais­ta työ­tä luul­ta­vas­ti luvas­sa sin­ne seu­dul­le lähiaikoina 😉

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364