Ravintolan tarjoilija, osa-aikainen

Onko sinul­la koke­mus­ta tar­joi­li­jan työs­tä ja oli­sit kiin­nos­tu­nut vaki­pai­kas­ta? Koet­ko olo­si luon­te­vak­si ihmis­ten ja kii­reen­kin kes­kel­lä? Luo­tet­ta­vuut­ta, havain­noin­ti­ky­kyä ja täs­mäl­li­syyt­tä arvostetaan.

Tar­jol­la oli­si aluk­si osa-aikai­ses­ti töi­tä, myö­hem­min mah­dol­li­ses­ti täy­det työ­tun­nit sisäl­täen eri vuo­ro­ja ja vii­kon­lop­pu­työ­tä. Ota­han roh­keas­ti yhteyt­tä, vaik­ka koke­mus­ta oli­si niu­kas­ti. Asen­ne on kui­ten­kin tärkein!

Täy­tä hake­mus koti­si­vuil­lam­me pian, aloi­tam­me haas­tat­te­lut heti. Työt alkaa heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Soita 045 787 67364