Kameratyyppi/markkinointiassari Duuri-tiimiin

Olet­ko luo­va ja tyk­käät tou­hu­ta ihmis­ten ja video­ka­me­ran kans­sa? Me tar­vi­taan omaan poruk­kaan tyyp­pi, joka kuvaa mate­ri­aa­lia Juu­pa­Tuu­baan ja someen. Aiem­pi koke­mus ei vält­tä­mä­tön­tä, me tar­jo­taan video­ku­vaus- ja edi­toin­ti­kurs­si. Täs­sä oli­si mah­dol­li­suus kehit­tää har­ras­tuk­ses­ta työ ja hioa omia tai­to­ja sitä kaut­ta! Wau! Täl­lai­sia työ­tar­jouk­sia ei ihan joka päi­vä tule.

Työ oli­si läh­tö­koh­tai­ses­ti koko­päi­väi­nen, mut­ta myös osa-aika­työ on mahdollinen.

Duu­ri-tii­mi tar­jo­aa käy­tän­nön apua asia­kas­yri­tyk­sil­leen. Eli käy­tän­nös­sä kun asiak­kail­lam­me on tar­vet­ta työ­voi­mal­le, he voi­vat soit­taa meil­le ja pyy­tää keik­ka-apuun mei­dän tii­mi­läi­siä tai pyy­tää meil­tä vaik­ka vaki­tuis­ta työn­te­ki­jää. Enim­mäk­seen hom­mat koos­tuu elin­tar­vi­kea­lan yri­tyk­sis­tä, mut­ta muka­na on myös maa­ta­lou­den töi­tä, rak­sa-apua, ravin­to­laa, sii­vous­ta jne. 

Sisäl­lön­tuot­ta­jan tar­koi­tus oli­si kuva­ta hen­ki­lö­haas­tat­te­lu­ja mei­dän työn­te­ki­jöis­tä ja tar­vit­taes­sa muu­ta­kin mate­ri­aa­lia, edi­toi­da nii­tä itse­näi­ses­ti. Me heit­te­lem­me siis ideoi­ta videois­ta ja sinä ottai­sit kame­ran ja huraut­tai­sit kuvaa­maan ja edi­toi­sit mate­ri­aa­lin mei­dän kont­to­ril­la. Tätä mate­ri­aa­lia tar­vit­sem­me esi­tel­läk­sem­me toi­min­taam­me ja tii­miäm­me asiak­kail­le ja poten­ti­aa­li­sil­le työnhakijoille.

Sisäl­lön­tuot­ta­jan hom­maa ei ole koko­päi­väi­ses­ti, joten työ­vii­kon täyt­teek­si voi­sim­me jär­jes­tää sinul­le hom­maa mei­dän asiak­kail­ta, esi­mer­kik­si aut­te­lua jos­sa­kin elin­tar­vi­ke­tuo­tan­to­lai­tok­ses­sa. Kyse­le lisää, tämä pes­ti rää­tä­löi­dään sinun mukaan. Ota yhteyt­tä niin sovi­taan treffit!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364