Teollisuusmaalari alumiiniprofiilien jauhemaalaukseen, Forssaan

Maa­laa­mo­työn­te­ki­jä, työ opetetaan!

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan maa­laa­mo­työn­te­ki­jää. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti ja toistaiseksi.

Täs­sä on hyvä mah­dol­li­suus saa­da pit­kä­ai­kai­nen työ­paik­ka vaka­va­rai­ses­sa yri­tyk­ses­sä, siis­tis­sä ja viih­tyi­säs­sä työym­pä­ris­tös­sä, muka­via työ­ka­ve­rei­ta unohtamatta!

Työ­teh­tä­viin kuu­luu alu­mii­ni­pro­fii­lin jau­he­maa­laa­mi­nen. Työ ope­te­taan, joten koke­mus­ta sinul­la ei tar­vit­se täs­tä olla! 

Työ­hön valit­ta­vil­la hen­ki­löil­lä tulee olla ahke­ra ote työn­te­koon ja val­mius vuo­ro­työ­hön (kah­des­sa vuorossa).

Valit­ta­vat hen­ki­löt työs­ken­te­le­vät ensim­mäi­set 3kk Duu­ri-tii­min kir­joil­la, jon­ka jäl­keen siir­ry­tään asia­kas­yri­tyk­sen kir­joil­le. Työt alkaa mah­dol­li­sim­man pian sopi­vien työn­te­ki­jöi­den löytyessä.

Soita 045 787 67364