Tervetuloa Duuri-tiimiläiseksi!

Onpa hie­noa, että luet tätä kir­joi­tel­maa. Jos jotain täs­tä teks­ti­tä jää mie­lee­si, olkoon se tämä:

Tee työ­si kuin pitäi­sit sii­tä. Jos jak­soit lukea tähän asti, hyvä sinä! Jos mot­tom­me mer­ki­tys alkoi kiin­nos­taa, jat­ka luke­mis­ta. Täl­lä filo­so­fial­la läh­dem­me asiak­kai­tam­me palvelemaan. 

Työ­teh­tä­vän saa­mi­nen on aina vas­tuun saa­mis­ta. Se, että sinul­le on annet­tu vas­tuu­ta, ker­too sii­tä, että joku luot­taa sinuun. Vaik­ka teh­tä­vä oli­si pie­ni, sen hoi­ta­mal­la voit näyt­tää mihin pys­tyt. Meil­lä jokai­sel­la on eri­lai­sia päi­viä, mut­ta hyvin teh­ty työ pal­kit­see asiak­kaan lisäk­si teki­jään­sä ja tätä tun­net­ta ei muu­al­ta löy­dä. Itse­ään on myös suh­teel­li­sen help­po psyy­ka­ta teke­mään asioi­ta mol­lin sijaan Duurissa. 

Lop­pu­jen lopuk­si me itse pää­täm­me luo­kit­te­lem­me­ko työm­me mie­lui­sak­si vai emme. Sik­si: Tee työ­si ikään kuin pitäi­sit sii­tä. Muu­ta emme pyy­dä. Tätä har­joit­te­le­mal­la voit yllät­tyä ja löy­tää itse­si teke­mäs­tä sitä, mis­tä pidät. (Alle­kir­joit­ta­nut on sovel­ta­nut tätä filo­so­fi­aa aina sii­vouk­ses­ta myyn­tie­dus­ta­jan työ­hön hyväl­lä menes­tyk­sel­lä yli kym­me­nen vuo­den ajan ja voi suo­si­tel­la mene­tel­mää muillekin).

Henkilöstövuokraus

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy on 1.1.2020 toi­min­tan­sa aloit­ta­nut yri­tys, joka tar­jo­aa reip­pai­ta tyyp­pe­jä käytännönhommiin. 

 

 

Miksi töihin Duuri-tiimiin?

Mik­si teki­sin töi­tä Duu­ri-tii­mis­sä? No onhan se nyt kivem­pi teh­dä töi­tä Duu­ri- kuin mol­li­tii­mis­sä. Me haluam­me olla reh­te­jä ja ihmis­lä­hei­siä. Olem­me moti­voi­tu­nei­ta teke­mi­ses­säm­me ja haluam­me kuun­nel­la yksi­löl­li­siä toi­vei­ta sekä asiak­kail­tam­me, että työn­te­ki­jöil­täm­me ja free­lance­reil­tam­me. 

Rehel­li­syys on arvom­me nume­ro yksi ja odo­tam­me sen ole­van ole­tus­a­se­tuk­se­na myös hen­ki­lös­töl­läm­me. Pitää­kö aina tees­ken­nel­lä ilois­ta? Asiak­kail­le emme tie­ten­kään näy­tä hapan­ta naa­maa, edes huo­noa käy­tös­tä koh­da­tes­sam­me.  

Kes­ke­näm­me olles­sam­me puhum­me asiat taas avoi­mes­ti ja rehel­li­ses­ti, niin rehel­li­ses­ti! Sil­ti kun­nioi­tam­me toi­siam­me ja sen myös näy­täm­me. Kun vies­tim­me avoi­mes­ti kes­ke­näm­me ei kenen­kään tar­vit­se kan­taa ham­paan­ko­los­sa mos­kaa, joka vään­täi­si naa­man kurt­tuun. Kun hyvin­voin­ti on aitoa, se näkyy ihmi­ses­tä omaan tyy­liin istu­val­la taval­la.  Palkkausjärjestelmämme

Työs­tä saa­ta­va kor­vaus on mer­kit­tä­vä asia työ­tä valit­taes­sa. Tavoit­teem­me on har­joit­taa kan­nat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, mut­ta samal­la olla mah­dol­li­sim­man rei­lu­ja hin­noit­te­lus­sam­me niin asiak­kail­le kuin työn teki­jöil­le­kin. Ilom­me onkin ker­toa, että kaut­tam­me saat aina vähin­tään kysees­sä ole­van alan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

 

Meil­le on kun­nia-asia mak­saa palk­ka ajal­laan ja saa­tam­me­kin olla jopa nopeam­pia mak­sa­maan palk­kaa kuin asiakasyrityksemme.

Rekrytointiprosessi

Rek­ry­toin­nis­sam­me lai­tam­me ensi­si­jai­ses­ti pai­noa per­soo­nal­li­suu­del­le ja elä­mä­na­sen­teel­le. Tai­dot ovat plus­saa ja nii­tä saa­te­taan huo­mioi­da myös hin­noit­te­lus­sa, mut­ta toi­saal­ta tai­to­ja on myös suh­teel­li­sen help­po kar­tut­taa. Kan­nus­tam­me kaik­kia ole­maan oma itsensä. 

Jokai­sel­la on vah­vuuk­sia, joi­ta voi hyö­dyn­tää työs­sä. Vil­le Vil­kas voi olla vauh­di­kas, luo­va ja aikaan­saa­va ja Tar­mo Tark­ka kul­kee hie­nos­ti Vil­len peräs­sä hio­en Vil­len työs­tä sär­mät, samal­la puis­tel­len pää­tään Vil­len ihmeel­li­sel­le kii­reel­le ja hosu­mi­sel­le. Samal­la Hil­ja Huo­leh­ti­va toi­mii äidil­li­se­nä diplo­maat­ti­na hit­sa­ten tii­min yhteen ja keit­tä­mäl­lä tau­ko­po­ru­kal­le sum­pit suu­rel­la sydämellä. 

Jot­kut viih­ty­vät par­hai­ten asia­kas­pal­ve­lus­sa, jot­kut tuo­tan­to­ti­lois­sa. Toi­set sopi­vat jopa molem­piin. Yri­täm­me löy­tää oikeat ihmi­set oike­aan toi­men­ku­vaan niin, että kaik­ki voit­ta­vat. Joka tapauk­ses­sa teem­me työm­me vähin­tään­kin niin kuin pitäi­sim­me siitä! 

Soita 045 787 67364