Matkailu- ja ravitsemus

Kahvilatyöntekijä

Työsuhde

Määräaikainen

Työaika

Osa-aikainen

Työn kesto

6 - 12 kk

Peruspalkka

Mara tes

Jaa sivu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan kah­vi­la­työn­te­ki­jää. Töi­tä on tar­jol­la 30-37,5h/ vko Elo­kuun lop­puun saakka.

Työ­teh­tä­vii­si kuu­lu­vat asia­kas­pal­ve­lu, kas­sa­työs­ken­te­ly, kah­vi­lan tuot­tei­den myy­mi­nen ja moni­puo­li­ses­ti eri­lai­set kah­vi­lan työtehtävät. 

Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vas­ta työs­tä, oikea asen­ne on kui­ten­kin tär­kein­tä! Työs­sä tar­vit­set hygie­nia­pas­sin, tar­vit­taes­sa Duu­ri-tii­mi avus­taa tämän hankkimisessa. 

Työs­sä teh­dään aikai­sia aamu­vuo­ro­ja (klo 5.00 alkaen) ja ilta­vuo­ro­ja kah­vi­lan aukio­loai­ko­jen mukaan. 

Jos työ­paik­ka muka­vas­sa työyh­teyi­sös­sä iha­nien tuot­tei­den paris­sa kiin­nos­taa, täy­tä hake­mus, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä. Toi­mi pian, haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti ja valin­ta teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löytyessä. 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364