Matkailu- ja ravitsemus

Keittiöapulainen

Työsuhde

Määräaikainen

Työaika

Kokoaikainen

Työn kesto

3 - 6 kk

Peruspalkka

Maran tes

Jaa sivu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me keit­tiö­apu­lais­ta Á la car­te-ravin­to­laan ihas­tut­ta­val­le Pen­sa­rin saarelle.

Asia­kas tar­jo­aa majoi­tuk­sen saa­rel­la ja kul­je­tuk­sen mai­hin töi­den loppuessa. 

Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu kok­kien avus­ta­mi­nen työs­sään moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sis­sa keit­tiön työ­teh­tä­vis­sä. Työ sopii erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si kok­kio­pis­ke­li­jal­le. Hyvä näkö­ala­paik­ka alan opis­ke­li­joil­le, pää­set työs­ken­te­le­mään yhdes­sä ammat­ti­tai­tois­ten Á la car­te-kok­kien kans­sa ja kas­vat­ta­maan omaa ammat­ti­tai­toa­si huippuporukassa!

Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti Tou­ko­kuus­ta Elo­kuul­le. Työn aloi­tus- ja lope­tusa­jan­koh­ta on sovit­ta­vis­sa jous­ta­vas­ti. Töi­tä teh­dään kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä ravin­to­lan aukio­loai­ko­jen mukaisesti. 

Englan­nin kie­len tai­dos­ta on etua tätä teh­tä­vää hakies­sa. Täs­sä työs­sä tar­vit­set hygie­nia­pas­sin, tar­vit­taes­sa Duu­ri-tii­mi avus­taa tämän hankkimisessa. 

Palk­kaus maran tes­sin mukaan. Asiak­kaas­tam­me ja Duu­ri-tii­mis­tä työ­nan­ta­ja­na pää­set kuu­le­maan lisää työhaastattelussa. 

Tule viet­tä­mään iki­muis­toi­nen kesä tasok­kaas­sa Á la car­te-ravin­to­las­sa huip­pu­tii­min kans­sa työskennellen! 

Täy­tä hake­mus, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja sovi­taan aika työ­haas­tat­te­lul­le. Toi­mi pian, haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti ja valin­ta teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä! 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364