Matkailu- ja ravitsemus

Kokki lounasruoan ja Á la carte, LOIMAA

Työsuhde

Vakituinen

Työaika

Kokoaikainen

Työn kesto

Yli 12 kuukautta

Peruspalkka

Mara tes

Jaa sivu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Loi­maal­le kok­kia lou­nas­ruo­an ja Á la car­ten val­mis­tuk­seen. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti ja ne alka­vat sopi­muk­sen mukaan mah­dol­li­sim­man pian. 

Töi­tä teh­dään pää­asias­sa maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin, kah­des­sa vuorossa. 

Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä, mut­ta olem­me myös erit­täin kiin­nos­tu­nei­ta alan opis­ke­li­jois­ta, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta oppisopimuksesta. 

Työ­haas­tat­te­lus­sa pää­set kuu­le­maan lisää asiak­kaas­tam­me ja Duu­ri-tii­mis­tä työntantajana! 

Palk­kaus maran tessin/ sopi­muk­sen mukaan.

Täy­tä hake­mus pian, aloi­tam­me haas­tat­te­lut heti ja valin­ta teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä! 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364