Matkailu- ja ravitsemus

Liikenneasematyöntekijä, vakkaripaikka, PYHÄJÄRVI

Työsuhde

Vakituinen

Työaika

Kokoaikainen

Työn kesto

Yli 12 kuukautta

Peruspalkka

Mara tes

Jaa sivu

Haem­me vaki­tuis­ta työn­te­ki­jää lii­ken­ne­myy­mä­lään Pyhä­jär­vel­le. Palk­ka väh. 11,16€/h, maran tes­sin mukaan. Tar­joam­me työn­te­ki­jöil­lem­me hen­ki­lös­tö­etu­ja, näis­tä kuu­let lisää työhaastattelussa!

Työ sisäl­tää moni­puo­li­sia työ­teh­tä­viä osaa­mi­se­si mukaan, mm. asia­kas­pal­ve­lu, kas­sa­työs­ken­te­ly, avus­ta­vat keit­tiö­työt ja muut lii­ken­nea­se­man työtehtävät. 

Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan kesän/ alkusyk­syn aika­na ja jat­ku­vat tois­tai­sek­si. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti. Töi­tä teh­dään kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä klo 7.00-20.00 (kesäl­lä 7-21) välil­lä. Tal­vi­kau­del­la ilta­vuo­ro lop­puu jo klo 19.30.

Arvos­tam­me täs­sä teh­tä­väs­sä aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vas­ta työs­tä. Teh­tä­väs­sä tar­vi­taan annis­ke­lu­pas­si ja hygie­nia­pas­si. Nämä on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa töi­den alet­tua ja tar­vit­taes­sa avus­tam­me näi­den hankkimisessa. 

Ensim­mäi­set 6kk työs­ken­nel­lään Duu­ri-tii­min kaut­ta, jon­ka jäl­keen siir­ry­tään asia­kas­yri­tyk­sen kirjoille.

Pit­kät perin­teet omaa­va työyh­tei­sö on kodi­kas ja hyvän­tuu­li­nen ja asia­kas­kun­ta erit­täin mukavaa. 

Tar­vit­taes­sa avus­tam­me asun­non hank­ki­mi­ses­sa. Tar­vit­set oman auton ja ajo­kor­tin, jul­kis­ta lii­ken­net­tä ei kulje. 

Jos vak­ka­ri­paik­ka hyväs­sä poru­kas­sa kiin­nos­taa, lai­tat­han meil­le hake­muk­sen, niin pääs­tään tutustumaan! 

Asiak­kaas­tam­me, työs­tä ja Duu­ri-tii­mis­tä työ­nan­ta­ja­na (sekä tar­joa­mis­tam­me työ­paik­kae­duis­ta) kuu­let lisää työ­haas­tat­te­lus­sa. Valin­ta saa­te­taan teh­dä jo hakuai­ka­na, joten lai­tat­han meil­le hake­muk­sen piakkoin. 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364