Matkailu- ja ravitsemus

Majatalon emäntä/ isäntä

Työsuhde

Määräaikainen

Työaika

Osa-aikainen

Työn kesto

3 - 6 kk

Peruspalkka

Maran tes

Jaa sivu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Ypä­jäl­le maja­ta­lon emäntää/ isän­tää. Lisäk­si saat­taa tul­la toi­sel­ta asiak­kaal­tam­me kah­vi­la-ravin­to­lan moni­puo­li­sia työ­teh­tä­viä tehtäväksi. 

Työ­teh­tä­viin kuu­luu maja­ta­lon huo­nei­den ja mui­den tilo­jen sii­vous, pyyk­ki­huol­to ja aamiai­sen valmistaminen/ esil­le lait­ta­mi­nen. Toi­sel­la asiak­kaal­la työ­teh­tä­viin kuu­luu ruo­an val­mis­tus­ta, sii­vous­ta, kas­sa­työs­ken­te­lyä jne. Et tar­vit­se vält­tä­mät­tä aiem­paa koke­mus­ta, työ­hön saa hyvän pereh­dy­tyk­sen ja täs­sä pär­jää oikeal­la asenteella! 

Työt alkaa Huh­ti­kuus­sa pereh­dy­tyk­sel­lä. Huh­ti­kuus­sa töi­tä tar­jol­la osa-aikai­ses­ti, myö­hem­min mah­dol­li­ses­ti täy­det tun­nit. Töi­tä on tar­jol­la Huh­ti­kuus­ta Elo­kuun lop­puun saak­ka. Aloi­tus- ja lope­tusai­ka sekä työ­tun­nit on neu­vo­tel­ta­vis­sa joustavasti! 

Teh­tä­vä vaa­tii kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn anne­tun ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti ja erin­omai­sia asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja. Englan­nin kie­len tai­dos­ta on apua täs­sä teh­tä­väs­sä, jot­ta voi pal­vel­la asiak­kai­ta myös englan­nin kie­lel­lä. Hygie­nia­pas­si vaa­di­taan täs­sä teh­tä­väs­sä, annis­ke­lu­pas­si on eduk­si. Tar­vit­taes­sa Duu­ri-tii­mi avus­taa näi­den hankkimisessa. 

Palk­kaus maran tes­sin mukaan. Vuo­rot sijoit­tu­vat maa­nan­tais­ta sun­nun­tai­hin klo 6.00-21.00 välil­le. Ker­rom­me asia­kas­yri­tyk­sis­täm­me ja Duu­ri-tii­mis­tä työ­nan­ta­ja­na lisää työhaastattelussa. 

Jos haluat kesän ajak­si itse­näi­sen työn iha­nas­sa ja viih­tyi­säs­sä maja­ta­los­sa, lai­ta hake­mus meil­le, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja sovi­taan aika haas­tat­te­lul­le! Toi­mi pian, haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti ja valin­ta teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä! 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364