Matkailu- ja ravitsemus

Myyjä liikenneasemalle, vakituinen, REVONLAHTI

Työsuhde

Vakituinen

Työaika

Kokoaikainen

Työn kesto

Yli 12 kuukautta

Peruspalkka

Maran tes

Jaa sivu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Revon­lah­del­le kah­ta myyjää/ kah­vi­la­työn­te­ki­jää tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työ­suh­tee­seen. Palk­kaus ilman alan koke­mus­ta vähin­tään 11,38€/h (1.9.24 alkaen 11,58€/h), mut­ta kuu­lem­me mie­lel­läm­me palk­ka­toi­vee­si! Tar­joam­me työn­te­ki­jöil­lem­me SMARTUMin!

Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu lii­ken­nen­nea­se­man kas­sal­la ja kah­vios­sa työs­ken­te­ly moni­puo­li­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä, sekä mah­dol­li­ses­ti muut lii­ken­nea­se­man työ­teh­tä­vät. Työ on moni­puo­lis­ta ja täl­lä alal­la työ­päi­vis­sä on muka­vaa vaihtelua!

Työs­sä tar­vi­taan hygie­nia­pas­si, tar­vit­taes­sa avus­tam­me tämän hank­ki­mi­ses­sa. Olem­me kiin­nos­tu­nei­ta sekä alan kon­ka­reis­ta, että sel­lai­sis­ta haki­jois­ta, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta työs­ken­te­le­mään alal­la. Tär­kein­tä on rei­pas ote työ­hön ja erin­omai­nen tai­to pal­vel­la asiakkaita. 

Töi­tä teh­dään kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä ja työ­vuo­rot ovat pää­asias­sa aamu­vuo­ro­ja. Aloi­tus sopi­muk­sen mukaan Hei­nä­kuun loppupuolella. 

Asiak­kaas­tam­me, työs­tä ja Duu­ri-tii­mis­tä työ­nan­ta­ja­na (sekä tar­joa­mis­tam­me hen­ki­lös­tö­eduis­ta, mm. Smar­tum!) pää­set kuu­le­maan haas­tat­te­lus­sa lisää. 

Täy­tä hake­mus koti­si­vuil­lam­me, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja sovi­taan aika haas­tat­te­lul­le. Haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti ja valin­ta saa­te­taan teh­dä jo hakuai­ka­na. Näh­dään haastattelussa! 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364