Kauppa ja myynti

Palvelutiskimyyjä, kesätyö 4 kk, KUUSAMO

Työsuhde

Määräaikainen

Työaika

Osa-aikainen

Työn kesto

3 - 6 kk

Peruspalkka

Kaupan TES

Jaa sivu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Kuusa­moon pal­ve­lu­tis­ki­myy­jää kesän ajak­si. Kiin­nos­taa­ko kesä Kuusa­mos­sa työs­ken­nel­len? Lue lisää ja lai­ta meil­le hake­mus­ta pikimmiten! 

Haem­me teh­tä­vään hen­ki­löä, jol­la on jo aiem­paa koke­mus­ta pal­ve­lu­tis­kil­lä työs­ken­te­lys­tä. Työ­teh­tä­viin kuu­luu lihan ja kalan käsit­te­ly, ruo­an val­mis­tus, asiak­kai­den pal­ve­le­mi­nen ja moni­puo­li­ses­ti kaik­ki eri­lai­set pal­ve­lu­tis­kin työtehtävät. 

Töi­tä on tar­jol­la 30h/vko Kesä­kuun alus­ta Syys­kuun lop­puun. Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin ja työ­vuo­rot sijoit­tu­vat klo 6.00-21.00 välil­le. Palk­kaus kau­pan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukainen. 

Halu­tes­sa­si sinul­la on hyvä mah­dol­li­suus työs­ken­nel­lä ennen tai jäl­keen tämän mää­rä­ai­kai­suu­den jol­lain toi­sel­la Duu­ri-tii­min asiak­kaal­la. Jutel­laan täs­tä työ­haas­tat­te­lus­ta lisää.

Työ­haas­tat­te­lus­sa pää­set kuu­le­maan asiak­kaas­tam­me ja Duu­ri-tii­mis­tä lisää.

Täy­tä hake­mus koti­si­vuil­lam­me, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä. Toi­mi pian, haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti ja valin­ta teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä! 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364