Puusepänteollisuus

Puusepälle vakkaripaikka, HAUHO/ HÄMEENLINNA

Työsuhde

Vakituinen

Työaika

Osa-aikainen

Työn kesto

Yli 12 kuukautta

Peruspalkka

Tes/ neuvotteluvara

Jaa sivu

Koke­neel­le puuse­päl­le töi­tä tar­jol­la! Työt alkaa sopi­muk­sen mukaan kesän/ alkusyk­syn aika­na ja jat­ku­vat tois­tai­sek­si. Tar­joam­me työn­te­ki­jöil­lem­me SMARTUMIN. Palk­kaus puuse­pän­teol­li­suu­den tes­sin mukai­ses­ti (vähin­tään 10,87€/h), osaa­val­la ja koke­neel­le on erit­täin hyvä mah­dol­li­suus neu­vo­tel­la palkasta!

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Hau­hol­le koke­nut­ta puusep­pää val­mis­ta­maan perin­neik­kui­noi­ta ja -ovia käsi­työ­nä. Työt alkaa sopi­muk­sen mukaan kesän/ alkusyk­syn aika­na ja jat­ku­vat tois­tai­sek­si. Alus­sa töi­tä tar­jol­la vähin­tään 15h/ vko, hyvin toden­nä­köi­ses­ti enem­män­kin. Myö­hem­min mah­dol­li­suus kokoai­kai­seen työhön. 

Asiak­kaas­tam­me, työs­tä ja Duu­ri-tii­mis­tä työ­nan­ta­ja­na (sekä tar­joa­mis­tam­me hen­ki­lös­tö­eduis­ta, mm. Smar­tum!) pää­set kuu­le­maan haas­tat­te­lus­sa lisää.

Täy­tä hake­mus koti­si­vuil­lam­me, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja sovi­taan aika työ­haas­tat­te­lul­le. Haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti ja valin­ta saa­te­taan teh­dä jo hakuaikana. 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364