Matkailu- ja ravitsemus

Siistijä hotelli-ravintolaan saareen

Työsuhde

Määräaikainen

Työaika

Kokoaikainen

Työn kesto

3 - 6 kk

Peruspalkka

Maran tes

Jaa sivu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me kah­ta siis­ti­jää Pen­sa­rin ihas­tut­ta­vaan saa­ris­toon hotelli-ravintolaan. 

Työ­teh­tä­viin kuu­luu huo­nei­den, huo­neis­to­jen, mök­kien, ravin­to­lan ja mui­den tilo­jen siivous. 

Asia­kas tar­jo­aa majoit­tu­mi­sen saa­rel­la työ­päi­vien ajan ja kul­je­tuk­sen siel­tä mai­hin töi­den lop­pues­sa. Työs­sä edel­ly­te­tään kykyä työs­ken­nel­lä itse­näi­ses­ti annet­tu­jen ohjei­den mukai­ses­ti välil­lä hek­ti­ses­sä­kin työympäristössä.

Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti Tou­ko­kuus­ta Elo­kuu­hun. Töi­den aloi­tus ja lope­tus on sovit­ta­vis­sa jous­ta­vas­ti, mut­ta etusi­jal­la ovat sel­lai­set haki­jat, jot­ka voi­vat työs­ken­nel­lä koko kesän. Töi­tä teh­dään kaik­ki­na viikonpäivinä. 

Englan­nin kie­len tai­to on eduk­si täs­sä teh­tä­väs­sä. Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta sii­vous­työs­tä, mut­ta tär­kein­tä on oikea asenne! 

Palk­kaus maran tes­sin mukaan. Asia­kas­yri­tyk­ses­täm­me ja Duu­ri-tii­mis­tä työ­nan­ta­ja­na kuu­let lisää työhaastattelussa. 

Tule viet­tä­mään iki­muis­toi­nen kesä työs­ken­nel­len huippuporukassa! 

Täy­tä hake­mus koti­si­vuil­lam­me, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä. Toi­mi pian, haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti ja valin­ta sopi­vis­ta hen­ki­löis­tä teh­dään heti kun sopi­vat löytyy! 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364