Kiinteistönhuolto ja siivous

Siivooja kivaan pikku porukkaan!

Työsuhde

Vakituinen

Työaika

Osa-aikainen

Työn kesto

Yli 12 kuukautta

Peruspalkka

Kipa tes

Jaa sivu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­san seu­dul­le sii­voo­jaa koti­sii­vouk­siin ja ikkunanpesuihin. 

Pää­set kivaan pik­ku poruk­kaan teke­mään koti­sii­vouk­sia ja ikku­nan­pe­su­ja. Haem­me työn­te­ki­jää, joka pää­see ensin tutus­tu­maan sii­vous­asiak­kai­siin yhdes­sä nykyis­ten työn­te­ki­jöi­den kans­sa ja tulee näin asiak­kail­le tutuk­si. Myö­hem­min pää­see tutus­tu­mi­sen jäl­keen itse­näi­ses­ti teke­mään sii­vouk­sia asiak­kail­la. Töi­tä teh­dään Fors­sas­sa, Jokioi­sil­la, Tam­me­las­sa ja Ypäjällä. 

Työs­sä tar­vi­taan omaa autoa ja ajo­kort­tia. Työ­ajal­la aje­tuis­ta kilo­met­reis­tä mak­se­taan kilo­met­ri­kor­vauk­set. Töi­tä teh­dään sekä työ­ka­ve­rin kans­sa, että itsenäisesti. 

Töi­tä on tar­jol­la seson­kei­na (ikku­nan­pe­sut, jou­lusii­vouk­set jne), mui­den työn­te­ki­jöi­den loma-aikoi­na ja mah­dol­li­ses­ti mui­ta tuu­rauk­sia tar­peen mukaan. Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin, pää­asias­sa klo 9-15 välillä. 

Töi­tä on tar­jol­la 0-20h/ vko, tämä tar­ken­tuu vie­lä, kun sopi­va työn­te­ki­jä teh­tä­vään löytyy. 

Täs­sä kiva työ­paik­ka luo­tet­ta­val­le ja teke­väi­sel­le työn­te­ki­jäl­le! Arvos­tam­me, jos sinul­ta löy­tyy sii­vous­ko­ke­mus­ta ennes­tään, mut­ta oikea asen­ne on tärkein.

Aloi­tusa­jan­koh­ta on sovittavissa.

Täy­tä hake­mus, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja sovi­taan aika työ­haas­tat­te­lul­le! Työ­haas­tat­te­lus­sa pää­set kuu­le­maan asiak­kaas­tam­me ja Duu­ri-tii­mis­tä työ­nan­ta­ja­na lisää. 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364