Kiinteistönhuolto ja siivous

Siivoojalle kesätöitä tarjolla!

Työsuhde

Määräaikainen

Työaika

Kokoaikainen

Työn kesto

1 - 3 kk

Peruspalkka

Kipa tes

Jaa sivu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon kah­ta sii­voo­jaa kesä­töi­hin. Töi­tä on tar­jol­la pää­asias­sa kesä-hei­nä­kuun ajak­si. Mah­dol­li­suuk­sien mukaan töi­tä saat­taa tul­la tar­jol­le jo aiemmin.

Töi­tä on tar­jol­la joko osa-aikai­ses­ti tai kokoai­kai­ses­ti, tun­ti­mää­rä on jous­ta­vas­ti sovittavissa.

Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu moni­puo­li­ses­ti eri­lais­ten koh­tei­den sii­voa­mi­nen (mm. toi­mis­to- , teol­li­suus-, ja  rappusiivouksia).

Teh­tä­väs­sä edel­ly­te­tään aiem­paa koke­mus­ta sii­vous­työs­tä, kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn ja erin­omai­sia yhteis­työ­tai­to­ja. Eduk­si kat­so­taan, mikä­li sinul­ta löy­tyy ajo­kort­ti ja mah­dol­li­suus oman auton käyttöön. 

Palk­kaus kipan tes­sin mukaan. 

Duu­ri-tii­mil­lä on mah­dol­li­suus aut­taa sinua työl­lis­ty­mään myös tämän kesä­työn jäl­keen, mikä­li tar­vit­set töi­tä vie­lä syk­sys­tä eteen­päin­kin. Jutel­laan täs­tä lisää haastattelussa! 

Jos haluat kesäk­si kivaan poruk­kaan töi­hin, täy­tä hake­mus, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja sovi­taan aika työ­haas­tat­te­lul­le! Haas­tat­te­lus­sa pää­set kuu­le­maan lisää asiak­kaas­tam­me ja Duu­ri-tii­mis­tä työ­nan­ta­ja­na. Toi­mi pian, haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti ja valin­ta sopi­vis­ta hen­ki­löis­tä teh­dään heti kun löy­däm­me teh­tä­vään sopi­vat hakijat!

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364