Maa- ja vesirakennusala

Työnjohtaja/ maanrakennus, REISSUTYÖ, KOKO SUOMI

Työsuhde

Vakituinen

Työaika

Kokoaikainen

Työn kesto

Yli 12 kuukautta

Peruspalkka

neuvoteltavissa

Jaa sivu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Poh­jois-Poh­jan­maal­le työn­joh­ta­jaa maan­ra­ken­nusa­lal­le moni­puo­li­siin maan­ra­ken­nus­töi­hin. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan ja jat­ku­vat tois­tai­sek­si. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti. Palk­kaus infra-alan tes­sin mukaan, olem­me kiin­nos­tu­nei­ta kuu­le­maan palkkatoiveesi!

Työ­maat sijait­se­vat koko suo­men alu­eel­la, täl­lä het­kel­lä työ­maat Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapis­sa. Haki­jal­la tulee olla val­mius teh­dä reissutyötä.

Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin. Teh­tä­vä edel­lyt­tää vank­kaa työ­ko­ke­mus­ta maan­ra­ken­nusa­lal­ta ja sovel­tu­vaa kou­lu­tus­ta (esim. maanrakennusinsinööri). 

Ensim­mäi­nen vuo­si työs­ken­nel­lään Duu­ri-tii­min kaut­ta, jon­ka jäl­keen siir­ry­tään asia­kas­yri­tyk­sen kirjoille. 

Asia­kas­yri­tyk­ses­täm­me, työs­tä ja Duu­ri-tii­mis­tä työ­nan­ta­ja­na (sekä tar­joa­mis­tam­me hen­ki­lös­tö­eduis­ta, mm. Smar­tum!) kuu­let lisää työhaastattelussa.

Täy­tä hake­mus koti­si­vuil­lam­me, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja sovi­taan aika työ­haas­tat­te­lul­le. Haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti ja valin­ta saa­te­taan teh­dä jo hakuaikana. 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364