Vuokraamotyöntekijä

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­san Raken­nus­ko­ne­vuo­kraa­mol­le vuo­kraa­mo­työn­te­ki­jää. Työt alkaa 17.4 ja jat­kuu Elo­kuun lop­puun saak­ka, sopi­van hen­ki­lön löy­tyes­sä mah­dol­li­ses­ti pidempäänkin!

Työ­teh­tä­viin kuu­luu mm. asia­kas­pal­ve­lu, vuo­krat­ta­vien konei­den kul­je­tus asiak­kail­le sekä konei­den huol­to, kun­nos­sa­pi­to, kor­jaus ja pal­jon muuta. 

Työs­sä tar­vit­set BE/ C1E kor­tit ja ammat­ti­pä­te­vyy­den (vaih­to­la­va­kuor­ma-auton aja­mi­nen). Ammat­ti­pä­te­vyys on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa töi­den alet­tua. Vuo­kraa­mo­työn­te­ki­jän työs­sä tar­vi­taan asia­kas­pal­ve­lu­tai­toa ja kykyä vas­ta­ta asiak­kai­den tar­pei­siin. Muis­sa töis­sä kädet likaan­tuu, olet­han val­mis siihen!

Työs­sä tulet saa­maan pereh­dy­tyk­sen ja oppi­maan pal­jon uusia asioi­ta, joten toi­vom­me että olet kiin­nos­tu­nut uuden oppi­mi­ses­ta ja omak­sut uudet asiat nopeasti. 

Töi­tä teh­dään arki­sin yhdes­sä vuo­ros­sa, palk­kaus kau­pan tes­sin mukaisesti.

Soita 045 787 67364