Erilaiset työsopimusmallit

 

Täs­sä artik­ke­lis­sa käsi­tel­lään eri­lai­sia työ­so­pi­mus­mal­le­ja ja sitä, mil­lä perus­teel­la työ­so­pi­mus tuli­si vali­ta työn­te­ki­jäl­le. Artik­ke­lin luke­mi­ses­ta hyö­ty­vät sekä työn­te­ki­jän palk­kaa­mis­ta har­kit­se­vat yri­tyk­set, että työ­tä etsi­vät työntekijät.

 
Työ­so­pi­mus­mal­lit ovat tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va tai mää­rä­ai­kai­nen työ­so­pi­mus eri­lai­sil­la tun­ti­mää­ril­lä. Lisäk­si käy­tös­sä on ns. keik­ka­työ­so­pi­mus, joka mah­dol­lis­taa työn vas­taa­not­ta­mi­sen sil­loin, kun se työn­te­ki­jän omiin aika­tau­lui­hin sopii. 

 

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 

 

Työ­so­pi­mus on voi­mas­sa tois­tai­sek­si, mikä­li sitä ei ole perus­tel­tua teh­dä mää­rä­ajak­si. Kun teem­me työn­te­ki­jöil­lem­me tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­via työ­so­pi­muk­sia, asiak­kaam­me sitou­tu­vat työl­lis­tä­mään työn­te­ki­jäm­me työ­so­pi­muk­sen tun­neil­la. Työ­so­pi­muk­seen lai­te­taan tun­te­ja asia­kas­yri­tyk­sen tar­peen mukaan. Joil­lain asiak­kail­la tar­ve on 15h vii­kos­sa, toi­sil­la 40h viikossa.

 

Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vis­sa työ­so­pi­muk­sis­sa on koe­ai­ka, joka on enin­tään 6 kk. Koea­jan aika­na sel­vi­te­tään työn­te­ki­jän sopi­vuus kysei­seen työ­hön. Mikä­li työn­te­ki­jä kokee, ettei työ ole hänel­le sopi­vaa, hän voi lopet­taa työn koe­ai­ka­na ilman irti­sa­no­mi­sai­kaa ja sama toi­mii toi­sin päin työ­nan­ta­jan havain­non perus­teel­la. Koea­jan jäl­keen nou­da­te­taan irti­sa­no­mi­sai­ko­ja, jot­ka riip­pu­vat työ­suh­teen kestosta. 

 

Määräaikainen työsopimus

 

Työn­te­ki­jäl­le voi­daan teh­dä mää­rä­ai­kai­nen työ­so­pi­mus, mikä­li mää­rä­ai­kai­suu­del­le löy­tyy perus­te. Perus­tei­ta voi­vat olla esi­mer­kik­si vaki­tui­sen työn­te­ki­jän sijais­ta­mi­nen (vaik­ka­pa äitiys­lo­man sijai­suus), ker­ta­luon­toi­nen työ­suo­ri­tus (esi­mer­kik­si tiet­ty­jen vihan­nes­ten kylväminen/ kuk­kien istut­ta­mi­nen kyl­vö-/ istu­tusai­ka­na), työn seson­ki­luon­toi­suus (tämä voi­si olla vaik­ka­pa nur­mi­kon leik­kaa­mi­nen kesän ajan), oppi­so­pi­muk­sen opis­ke­luai­ka jne. Työn­te­ki­jäl­le ei voi­da teh­dä useam­pia mää­rä­ai­kai­sia työ­so­pi­muk­sia, mikä­li työ­nan­ta­jan työ­voi­man tar­ve on jat­ku­va. Kun teem­me työn­te­ki­jöil­lem­me mää­rä­ai­kai­sia työ­so­pi­muk­sia, asiak­kaam­me sitou­tu­vat työl­lis­tä­mään työn­te­ki­jäm­me työ­so­pi­muk­sen tun­neil­la. Mää­rä­ai­kai­siin työ­so­pi­muk­siin lai­te­taan tun­te­ja kuten tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­viin, asia­kas­yri­tyk­sen tar­peen mukaan. Mää­rä­ai­kai­sis­sa työ­so­pi­muk­sis­sa on myös koe­ai­ka joka toi­mii samoin kuin tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vas­sa työ­so­pi­muk­ses­sa, mut­ta sen pituus on enin­tään puo­let mää­rä­ai­kai­sen työ­suh­teen kes­tos­ta. Koea­jan jäl­keen nou­da­te­taan irti­sa­no­mi­sai­ko­ja, jot­ka riip­pu­vat työ­suh­teen kestosta. 

 

Keikkasopimus

 

Osa työn­te­ki­jöis­tä halu­aa oman elä­män­ti­lan­teen­sa vuok­si (opis­ke­lu, pää­työ toi­saal­la tms) työs­ken­nel­lä ns. keik­ka­työ­so­pi­muk­sel­la. Keik­ka­työ­so­pi­mus ei ole var­si­nai­nen työ­so­pi­mus vaan pui­te­so­pi­mus, joka luo poh­jan keik­ka­luon­toi­sel­le työl­le. Kun työn­te­ki­jä vas­taa­not­taa töi­tä keik­ka­työ­so­pi­muk­sel­la, hän saa jokai­ses­ta kei­kas­ta erik­seen seu­raa­vat tie­dot: työ­päi­vät ja kel­lo­na­jat, palk­ka sekä tie­don sii­tä, mitä tes­siä kysei­ses­sä pai­kas­sa ja kysei­sel­lä kei­kal­la nou­da­te­taan. Keik­ka­työ­so­pi­muk­sel­la Duu­ri-tii­mi ei sitou­du tar­joa­maan tiet­tyä mää­rää töi­tä eikä työn­te­ki­jä sitou­du vas­taa­not­ta­maan töi­tä. Keik­ka­työ­so­pi­muk­ses­sa ei ole koe­ai­kaa eikä irti­sa­no­mi­sai­ko­ja. Myös keik­ka­työ­so­pi­muk­sel­la työs­ken­te­ly ker­ryt­tää lomapäiviä!

 

Työvuorojen suunnittelu ja sitovuus

 

Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vis­sa ja määräaikaisissa työsuhteissa asia­kas­yri­tys tekee työvuorosuunnittelun ja suun­nit­te­lee työntekijälle työvuorot, jot­ka ovat sito­via. Keik­ka­so­pi­muk­sel­la työskentelevälle työntekijälle voi­daan tar­jo­ta työvuoroja ja työntekijä voi ottaa työt vas­taan niin halu­tes­saan tai olla otta­mat­ta. Mikäli keikkatyösopimuksella ole­va työntekijä ottaa vuo­ro­ja vas­taan, työvuorot ovat sitovia.

 

Mikäli sinul­la herää kysy­myk­siä jos­tain työsopimusmallista tai tar­vit­set apua työsopimusten laa­ti­mi­ses­sa, olem­me mielellämme apuna!

 

Picture of Mira Piri

Mira Piri

Soita 045 787 67364