Avoimet työpaikat Forssa ja lähialueet

Löydä meiltä parhaat työpaikat!

Kahvila-ravintolatyöntekijä 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Hump­pi­laan kah­­­vi­­­la-ravin­­­to­­­la­­­työn­­­te­­­ki­­­jää. Plus­saa kokin tai­dois­ta, mut­ta nämä ei ole vält­tä­mät­tö­miä! Töi­tä 30h vii­kos­sa. Aloi­tus heti tai vii­meis­tään 2-3 vii­kon pääs­tä. Jat­kuu aina­kin syksyyn

Lue Lisää 

Vuokraamotyöntekijä 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­san Raken­nus­ko­ne­vuo­kraa­mol­le vuo­kraa­mo­työn­te­ki­jää. Työt alkaa 17.4 ja jat­kuu Elo­kuun lop­puun saak­ka, sopi­van hen­ki­lön löy­tyes­sä mah­dol­li­ses­ti pidem­pään­kin! Työ­teh­tä­viin kuu­luu mm. asia­kas­pal­ve­lu, vuo­krat­ta­vien konei­den kuljetus

Lue Lisää 

Teollisuusmaalari alumiiniprofiilien jauhemaalaukseen 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan maa­laa­mo­työn­te­ki­jää. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti ja tois­tai­sek­si. Täs­sä on hyvä mah­dol­li­suus saa­da pit­kä­ai­kai­nen työ­paik­ka vaka­va­rai­ses­sa yri­tyk­ses­sä, siis­tis­sä ja viih­tyi­säs­sä työym­pä­ris­tös­sä, muka­via työkavereita

Lue Lisää 

Huoltoasematyöntekijä kassalle/ keittiöön 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan kah­ta huol­toa­se­ma­työn­te­ki­jää kassalle/ keit­ti­öön. Töi­tä on 80-100h/ 3 viik­koa ja töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa. Toi­sel­la työt alkaa pereh­dy­tys­vuo­roil­la Huh­ti­kuus­sa ja töi­tä on

Lue Lisää 

Lounaskokki 

Etsim­me lou­nas­kok­kia Ravin­to­la Kul­ta­jy­vään Fors­saan. Sinun ei tar­vit­se olla vält­tä­mät­tä ammat­ti­kok­ki. Koto­na opit­tu ruu­an­lait­to­tai­to­kin voi jee­sa­ta, kun­han on kykyä teh­dä mon­taa asi­aa yhtä aikaa ja

Lue Lisää 

Kirjanpitäjä 

Etsi­tään sie­lul­taan kir­jan­pi­tä­jää, jol­la on todel­li­nen kiin­nos­tus aut­taa asiak­kai­ta yrit­tä­jän rin­nal­la ja hän­tä tukien. Jär­jes­tel­mä­nä on käy­tös­sä Mae­stro, joten tämän ohjel­man tun­te­mi­nen oli­si todel­la­kin hyödyksi!

Lue Lisää 

Majatalon emäntä/isäntä/ kahvila-ravintolatyöntekijä 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sil­lem­me Ypä­jäl­le työn­te­ki­jää, joka työs­ken­te­lee osan työ­ajas­taan Maja­ta­lo ja Ravin­to­la Vil­la Emi­lian emän­tä­nä ja osan työ­ajas­taan Loi­mi­jo­ki Gol­fil­la kah­­­vi­­­la-ravin­­­to­­­la­­­työn­­­te­­­ki­­­jä­­­nä. Työ on Huh­ti­kuus­sa osa-aikai­­­nen, Toukokuusta

Lue Lisää 

Kahvila-ravintolatyöntekijä 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Ypä­jä Gol­fil­le kah­­­vi­­­la-ravin­­­to­­­la­­­työn­­­te­­­ki­­­jöi­­­tä. Työt alkaa Huh­ti­kuus­sa ja jat­kuu Elo-Syys­­­kuun lop­puun. Töi­tä on joko kokoai­kai­ses­ti tai osa-aikai­­ses­­ti.  Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu mm. ruo­an­lait­toa (ei tar­vi­ta alan

Lue Lisää 

Tarjoilijalle kesätöitä saaressa! 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Hotel­li & Ravin­to­la Sand­vi­kil­le tar­joi­li­jaa kesäk­si! Töi­tä on kokoai­kai­ses­ti Kesä­kuun alus­ta Hei­nä­kuun lop­puun. Työ­nan­ta­ja tar­jo­aa majoi­tuk­sen ihas­tut­ta­val­la Pen­sa­rin saa­rel­la! Työs­sä vaa­di­taan erin­omais­ta asiakaspalveluasennetta,

Lue Lisää 

Puutarhalle apulainen kolmeksi viikoksi 

Etsim­me asiak­kaal­lem­me työn­te­ki­jää tai­mien istu­tuk­seen, har­ven­nuk­seen, pak­kaa­mi­seen kol­mek­si vii­kok­si. Työ oli­si suun­ni­tel­tu teh­tä­vän 21.3.-6.4. Aiem­paa koke­mus­ta alal­ta ei tar­vi­ta, kos­ka pai­kan pääl­lä pereh­dy­te­tään. Koh­de on

Lue Lisää 

Kierrätystyöntekijä 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan kol­mi­vuo­ro­työ­hön kier­rä­tys­työn­te­ki­jöi­tä. Työt alkaa Hel­mi­kuus­sa tai Maa­­­lis-Huh­­­ti­­­kuus­­­sa sopi­muk­sen mukaan. Kokoai­kai­nen työ­suh­de, töi­tä Syys­kuun lop­puun (mah­dol­li­suus myös pidem­pään työ­suh­tee­seen).  Haem­me rei­pa­sot­tei­sia, vähin­tään 18-vuotiaita

Lue Lisää 

Elintarviketyöntekijä lihatuotteiden pakkaamoon 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Tam­me­laan kah­ta kesä­työn­te­ki­jää liha­tuot­tei­den pak­kaa­mi­seen. Töi­tä teh­dään arki­sin yhdes­sä vuo­ros­sa.  Työ­teh­tä­viin kuu­luu liha­tuot­tei­den pak­kaa­mi­nen ja mah­dol­li­ses­ti muut työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työ­teh­tä­vät. Arvos­tam­me aiem­paa työkokemusta

Lue Lisää 

Ravintolan tarjoilija, osa-aikainen 

Onko sinul­la koke­mus­ta tar­joi­li­jan työs­tä ja oli­sit kiin­nos­tu­nut vaki­pai­kas­ta? Koet­ko olo­si luon­te­vak­si ihmis­ten ja kii­reen­kin kes­kel­lä? Luo­tet­ta­vuut­ta, havain­noin­ti­ky­kyä ja täs­mäl­li­syyt­tä arvos­te­taan. Tar­jol­la oli­si aluk­si osa-aikaisesti

Lue Lisää 

Kerroshoitaja 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Loi­maal­le ker­ros­hoi­ta­jaa. Työ on kokoai­kai­nen ja tar­ve työn­te­ki­jäl­le tois­tai­sek­si. Aloi­tus heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Ker­ros­hoi­ta­jan teh­tä­viin kuu­luu mm. hotel­li­huo­nei­den ja käy­tä­vien sii­vous ja

Lue Lisää 

Kokki, osa-aikainen 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Loi­maal­le kok­kia. Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin, kah­des­sa vuo­ros­sa. Työs­sä vaa­di­taan into­hi­moa ruo­an­lait­toon ja rei­pas­ta otet­ta työ­hön. Osa-aikai­­­nen työ, myö­hem­min mah­dol­li­ses­ti täy­det tun­nit. Palkka

Lue Lisää 

Á la carte kokki 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Tam­me­laan Á la car­te kok­kia. Työs­sä tulee hal­li­ta suur­ta­lous­puo­li, buf­fa, Á la car­te ja yri­ty­sil­lal­li­set. Työn­ku­va pai­not­tuu Á la car­ten ja yri­ty­sil­lal­lis­ten valmistamiseen.

Lue Lisää 

Lietoon siivoojia 

Tar­ve 1 hlö sii­vouk­seen, 1 hlö yllä­pi­to­sii­vouk­sen esi­hen­ki­lök­si ja 1 hlö keik­ka­sii­voo­jak­si. Edel­ly­täm­me rei­pas­ta ja oma­toi­mis­ta työs­ken­te­ly­otet­ta, sekä oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta. Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta siivoustyöstä.

Lue Lisää 

Elintarviketyöntekijä kalanjalostukseen 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jää kalan­ja­los­tuk­sen moni­puo­li­siin työ­teh­tä­viin. Työ­tun­te­ja on 20-40h vii­kos­sa tois­tai­sek­si.  Arki­sin teh­tä­vä työ ja vapaat vii­kon­lo­put! Työ­ai­ka­pank­ki käy­tös­sä.  Työ­pai­kan sijain­nin vuok­si tulee olla

Lue Lisää 
Soita 045 787 67364