Avoimet työpaikat

Kahvilatyöntekijä / Forssa 

Etsi­tään Fors­saan Antin Kon­di­to­ri­aan kah­ta koko­päi­väis­tä työn­te­ki­jää kah­vi­lan puo­lel­le. Asia­kas­pal­ve­lu­työ pää­asias­sa kah­vi­lan puo­lel­la. Nyt mah­dol­li­suus työs­ken­nel­lä kivas­sa mili­jöös­sä pit­kiä perin­tei­tä kun­nioit­ta­vas­sa työ­pai­kas­sa. Arvos­tam­me posi­tii­vi­suut­ta sekä

Lue Lisää 

Huoltamotyöntekijä / Somero 

Haem­me asiak­kaal­lem­me Some­rol­le huol­toa­se­ma­työn­te­ki­jää kesä­töi­hin kesä-hei­­­nä­­­kuuk­­­si. Työ­teh­tä­viin kuu­luu kah­vion ja kas­san­hoi­to, myyn­ti­työ, sii­vous, säm­py­löi­den täyt­tö ja muut työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työt. Huol­toa­se­mal­la työs­ken­nel­lään yksin. Töi­tä tehdään

Lue Lisää 

Siivooja / Lieto 

Haem­me kokoai­kais­ta sii­voo­jaa asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Lie­toon. Arvos­tam­me alan kou­lu­tus­ta ja aiem­paa koke­mus­ta työs­tä! Työ­teh­tä­viin kuu­luu moni­puo­li­ses­ti työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat sii­vous­työt. Töi­tä teh­dään joko parin kans­sa tai itsenäisesti.

Lue Lisää 

Elintarviketyöntekijä / Tammela 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Tam­me­laan elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jää. Työt alkaa mah­dol­li­sim­man pian ja jat­kuu kesän lop­puun saak­ka. Jat­kuu mah­dol­li­ses­ti syk­syl­lä. Töi­tä 20-37,5h vii­kos­sa.  Työ on seisomatyötä/ lin­ja­työ­tä. Tuot­tei­den viimeistelyä

Lue Lisää 

Kokki & Siivooja / Loimaa 

Kok­ki: Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Loi­maal­le kok­kia. Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin, kah­des­sa vuo­ros­sa. Joko kokoai­kai­nen, kesä­työ tai oppi­so­pi­mus! Työs­sä vaa­di­taan into­hi­moa ruo­an­lait­toon ja rei­pas­ta työ­otet­ta! Palk­ka on

Lue Lisää 

Teollisuusmaalari / Forssa 

Maa­laa­mo­työn­te­ki­jä (3 paik­kaa), työ ope­te­taan! Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan kol­mea maa­laa­mo­työn­te­ki­jää. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti ja tois­tai­sek­si. Täs­sä on hyvä mah­dol­li­suus saa­da pit­kä­ai­kai­nen työ­paik­ka vaka­va­rai­ses­sa yrityksessä,

Lue Lisää 

Meijerityöntekijä / Somero 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Some­rol­le mei­je­ri­työn­te­ki­jää. Töi­tä on tar­jol­la arki­sin 10-20 h vii­kos­sa tois­tai­sek­si. Työ­teh­tä­viin kuu­luu juus­ton valmistus/ pak­kaus tuo­tan­to­lin­jas­tol­la lin­jas­ton eri vai­heis­sa. Työ­hön valit­ta­val­la hen­ki­löl­lä tulee

Lue Lisää 

Myyjä erikoistavarakauppaan / Raisio Mylly 

Kaup­pa­kes­kus Myl­lyyn Rai­sioon etsi­tään erin­omai­set asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot omaa­vaa eri­kois­ta­va­ra­kau­pan myy­jää. Työ­ai­ka: 20-25 h/vkoKau­pan aukio­loa­jat: ma-su klo 9.30-20.30 väli­se­nä aika­naPalk­ka: kau­pan alan tes­Työt saa aloit­taa heti ja

Lue Lisää 

Siivooja / Saloon 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon autol­lis­ta sii­voo­jaa vaih­tu­viin työ­koh­tei­siin. Töi­tä on tar­jol­la 20-37,5h vii­kos­satois­tai­sek­si. Hyväl­le tyy­pil­le hom­mia tulee riit­tä­mään! Sii­voo­ja tekee kaik­kia asia­kas­yri­tyk­sen tar­joa­mia sii­vouk­sia, mm. taloyhtiöiden

Lue Lisää 

Grillityöntekijä / Forssa 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan gril­li­työn­te­ki­jää. Työ on osa-aikai­­­nen ja tar­ve työn­te­ki­jäl­le tois­tai­sek­si.  Aloi­tus heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Töi­tä teh­dään ma-su, kah­des­sa vuo­ros­sa, 6h vuo­ro­ja. Ei sovi

Lue Lisää 

Huoltoasematyöntekijä / myyjä - Forssa 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan myyjää/ huol­toa­se­ma­työn­te­ki­jää. Työ on kokoai­kai­nen ja tar­ve työn­te­ki­jäl­letois­tai­sek­si. Aloi­tus Tou­ko­kuus­sa. Töi­tä teh­dään ma-su, kah­des­sa vuo­ros­sa. Myy­jän teh­tä­viin kuu­luu moni­puo­li­ses­ti kaik­ki työ­nan­ta­jan osoittamat

Lue Lisää 

Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijä - Forssan seutu 

Haem­me keik­ka­työn­te­ki­jää elin­tar­vi­kea­lal­le Fors­san seu­dul­le. Työ­tä on aina­kin 18.2.2022 saak­ka. Iso mah­dol­li­suus jat­kol­le. Päte­vyys­vaa­ti­muk­sia ei ole. Työ­teh­tä­vät on hel­pos­ti ope­tet­ta­vis­sa, mut­ta arvos­tam­me ripeyt­tä työs­sä. Kysele

Lue Lisää 

Elintarviketyöntekijä / Forssa 

Haem­me uut­ta työn­te­ki­jää vaki­tui­seen koko­päi­väi­seen työ­suh­tee­seen elin­tar­vi­kea­lal­le Fors­san seu­dul­le. Työ­nä on elin­tar­vik­kei­den val­mis­tus ja pak­kaus pie­neh­kön työ­tii­min kans­sa. Meil­lä on ollut poruk­kaa aut­ta­mas­sa usein kiireapuna

Lue Lisää 

Verhoilija / Salo 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me huo­ne­ka­lu­teh­taal­le ver­hoi­li­jaa. Töi­tä on aluk­si muu­ta­ma­na päi­vä­nä vii­kos­sa, myö­hem­minmah­dol­li­ses­ti täy­sil­lä tun­neil­la. Töi­tä on tar­jol­la alus­ta­vas­ti kesään saak­ka, ehkä pidem­pään tilaus­kan­nas­ta riip­puen. Ver­hoi­li­ja työskentelee

Lue Lisää 

Keittiöapulainen / Salo 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me lou­nas­ra­vin­to­laan rei­pas­ta tiskaria/ salia­pu­lais­ta. Tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­va. (Täl­lä het­kel­lä töi­tä on ollut vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa, useim­mi­ten 4-5h vuo­ro­ja, sil­loin täl­löin 8h vuo­ro­ja). Töitä

Lue Lisää 

Blokkari 

Kiin­nos­taa­ko blok­ka­rin työt? Tyk­käät­kö työs­ken­nel­lä ihmis­ten paris­sa, kii­reen­kin kes­kel­lä? Koke­mus on eduk­si, mut­ta ei vält­tä­mä­tön­tä. Asen­ne rat­kai­see! Haem­me asia­kas­yri­tyk­sil­le Fors­saan tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­via blok­ka­rei­ta. Laita

Lue Lisää 

Baarimikko - Forssaan 

Kiin­nos­taa­ko baa­ri­mi­kon työt? Olet­ko ulos­päin­suun­tau­tu­nut, hyvil­lä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­doil­la varus­tet­tu hen­ki­lö? Koke­mus­ta työs­tä vaa­di­taan, kie­li­tai­dos­ta plus­saa! Hae­taan asia­kas­yri­tyk­sel­le Fors­saan baa­ri­mik­koa. Tar­vit­taes­sa töi­hin kutsuttava.

Lue Lisää 

Elintarviketyöntekijä - Forssaan 

Haus­sa oli­si kak­si pit­kä­ai­kais­ta työ­paik­kaa mei­dän asiak­kaal­lem­me Fors­saan elin­tar­vi­kea­lan tuo­tan­to­lai­tok­seen. Toi­nen paik­ka on pak­kaa­moon, toi­nen varas­to­työn­te­ki­jäk­si. Tän­ne tar­vi­taan rei­pas tyyp­pi, joka ei pel­kää kii­ret­tä. Erityisempiä

Lue Lisää 

Ravintolan tarjoilija - Loimaalle 

Onko sinul­la koke­mus­ta tar­joi­li­jan työs­tä ja oli­sit kiin­nos­tu­nut vaki­pai­kas­ta? Koet­ko olo­si luon­te­vak­si ihmis­ten ja kii­reen­kin kes­kel­lä? Luo­tet­ta­vuut­ta, havain­noin­ti­ky­kyä ja täs­mäl­li­syyt­tä arvos­te­taan. Tar­jol­la oli­si toden­nä­köi­ses­ti täydet

Lue Lisää 
Soita 045 787 67364