Henkilöstövuokraus 

Kai­pai­sit­ko kii­rea­pua seson­kei­na, mut­ta rek­ry­toin­ti vie kal­lis­ta työ­ai­kaa­si?

Oli­si­ko sinul­la mie­les­sä hyvä tyyp­pi apu­kä­sik­si, mut­ta palk­kaa­mi­nen tun­tuu lii­an han­ka­lal­ta ja ris­ki­pi­toi­sel­ta ratkaisulta? 

Miksi vuokrata Duuri-tiimiläisiä?

  1. Se on helppoa.
  2. Se on riskitöntä.
  3. Voit hel­pos­ti laa­jen­taa liiketoimintaasi.
  4. Voit itse kes­kit­tyä oleelliseen.
  5. Voit pitää lomaa ja sijoit­taa jaksamiseesi.

Miten toimimme:

  1. Ota mei­hin yhteyttä.
  2. Ker­ro haluat­ko vali­ta itse vai valit­sem­me­ko me työntekijät.
  3. Ker­ro mihin ja kos­ka työn­te­ki­jöi­tä tarvitset.
  4. Työ­ko­men­nuk­sen päät­teek­si mak­sat vain las­kun sovit­tuun hintaan.

Konsulenttipalvelut 

Duu­ri-tii­min tavoit­tee­na on vas­ta­ta tar­pee­seen eri­tyi­ses­ti kon­su­lent­ti­ken­täl­lä ja löy­tää moti­voi­tu­nei­ta per­soo­nia esit­te­le­mään tuot­tei­ta ja raken­taa kat­ta­va konsulenttiverkosto. 

Arvonnat 

Jär­jes­täm­me aina halu­tes­san­ne ilman lisä­mak­sua arvon­nan tuo­te-esit­te­lyn yhtey­des­sä. Pal­kin­to­na voim­me käyt­tää esi­mer­kik­si pien­tä tuo­te­pal­kin­toa yri­tyk­sen­ne vali­koi­mas­ta. Täl­lai­sel­la toi­min­nal­la voi­daan herät­tää kulut­ta­jan mie­len­kiin­to esit­te­ly­pis­tet­tä koh­taan ja tutus­tut­taa vie­lä pal­kin­non muo­dos­sa kulut­ta­jaa vali­koi­maan­ne. Lisäk­si usein kau­pat ovat erit­täin kiin­nos­tu­nei­ta täl­lai­ses­ta viih­dyk­kees­tä asiak­kai­den­sa kauppareissulle. 

Hybridipäivät 

 Lisäk­si tar­joam­me mah­dol­li­suut­ta asiak­kail­lem­me teh­dä yhteis­työ­tä tois­ten eri tuo­te­seg­men­til­lä toi­mi­vien yri­tys­ten kes­ken ja siten jakaa kon­su­lent­ti­päi­vän kulut. Valit­se­mal­la mei­dät esit­te­le­mään tuot­tei­tan­ne siis valit­set­te kon­su­lent­ti­päi­vään­ne laa­tua ja moti­vaa­tio­ta. Sääs­tät­te rek­ry­toin­nin vai­vas­sa ja kilometrikuluissa. 

Viikonpäiväalennukset 

Annam­me alen­nuk­sen kon­su­lent­ti­päi­vän hin­nas­ta seu­raa­vi­na vii­kon­päi­vi­nä (ei kos­ke pyhä­päi­viä ja aat­to­ja): tiis­tai, kes­ki­viik­ko, torstai. 

Saat arvion palvelun hinnasta soittamalla tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

Soita 045 787 67364