Henkilöstövuokraus 

Kai­pai­sit­ko kii­rea­pua seson­kei­na, mut­ta rek­ry­toin­ti vie kal­lis­ta työaikaasi?
Oli­si­ko sinul­la mie­les­sä hyvä tyyp­pi apu­kä­sik­si, mut­ta palk­kaa­mi­nen tun­tuu lii­an han­ka­lal­ta ja ris­ki­pi­toi­sel­ta ratkaisulta? 

Miksi Duuri-tiimi?

  1. Se on helppoa.
  2. Se on riskitöntä.
  3. Voit hel­pos­ti laa­jen­taa liiketoimintaasi.
  4. Voit itse kes­kit­tyä oleelliseen.
  5. Voit pitää lomaa ja sijoit­taa jaksamiseesi.

Miten toimimme:

  1. Ota mei­hin yhteyttä.
  2. Ker­ro haluat­ko vali­ta itse vai valit­sem­me­ko me työntekijät.
  3. Ker­ro mihin ja kos­ka työn­te­ki­jöi­tä tarvitset.
  4. Työ­ko­men­nuk­sen päät­teek­si mak­sat vain las­kun sovittuun

Oppisopimus 

Mei­dän kaut­ta saa nyt myös oppi­so­pi­mus­pa­ket­te­ja. Oppi­so­pi­mus toteu­te­taan yhteis­työs­sä työn­te­ki­jän valit­se­man oppi­lai­tok­sen kanssa. 

Miksi oppisopimus?

Oppi­so­pi­muk­sen tar­joa­mi­nen sitout­taa ja moti­voi työ­voi­maa. Lisäk­si se voi ava­ta uudet työ­voi­ma­mark­ki­nat, kos­ka moni tut­kin­toa tar­vit­se­va voi olla kiin­nos­tu­nut mah­dol­li­suu­des­ta suo­rit­taa tut­kin­to töi­den ohes­sa, tie­na­ten samalla.

Miksi Duuri-tiimin kautta?

Yksin­ker­tai­ses­ti sik­si, että se on help­poa. Voit­te vain soit­taa meil­le ja pyy­tää oppi­so­pi­mus­ta, jol­le­kul­le työn­te­ki­jäl­le tai pyy­tää mei­tä etsi­mään oppi­so­pi­muk­ses­ta kiin­nos­tu­nut­ta työvoimaa.

Mitä maksaa?

Ei mitään ekstraa! Emme veloi­ta mitään mak­su­ja oppi­so­pi­muk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä. Oppi­so­pi­muk­sel­la työs­ken­te­le­vän työn­te­ki­jän vuo­kran veloi­tam­me oppi­so­pi­mus­ta sol­mit­taes­sa voi­mas­sa ole­van ker­toi­men mukaan.

Mitä vaatii Teiltä?

Oppi­so­pi­musop­pi­las pitää sitou­tua työl­lis­tä­mään vähin­tään 25 h/vk. Lisäk­si käyt­tä­jäy­ri­tyk­ses­sä, pitää olla valit­tu­na työ­paik­kaoh­jaa­ja, joka val­men­taa oppi­las­ta käy­tän­nös­sä työ­maal­la. Hei­dän ei tar­vit­se työs­ken­nel­lä koko ajan yhdessä. Kuka voittaa?

Mei­dän mie­les­tä täs­sä kaik­ki voit­taa. Me ollaan tyy­ty­väi­siä, kun voi­daan tar­jo­ta työn­te­ki­jöil­le virik­kei­tä ja mah­dol­li­suuk­sia kehit­tää osaa­mis­taan. Näin me saa­daan myös sitou­tet­tua työn­te­ki­jöi­tä. Teil­le tämä taas on help­po tapa lisä­tä osaa­mis­ta oman kat­ton­ne alle ja ava­ta lisää työ­voi­ma­vir­taa. Me tuo­daan tähän dii­liin myös se lisä­ar­vo, että osa tut­kin­nois­ta voi­daan tar­vit­taes­sa suo­rit­taa eri asiakasyrityksissämme. 

Saat arvion palvelun hinnasta soittamalla tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

Soita 045 787 67364