Henkilöstövuokraus Forssa, Pohjanmaa & muu Suomi 

Kai­paat­ko luot­to­te­ki­jää tai kii­rea­pua seson­kei­na? Vai oli­si­ko sinul­la ken­ties mie­les­sä hyvä tyyp­pi, mut­ta palk­kaa­mi­nen tun­tuu lii­an han­ka­lal­ta, aikaa vie­väl­tä sekä ris­ki­pi­toi­sel­ta?

Mei­dän tii­mis­tä voi löy­tyä heti Teil­le sopi­va työn­te­ki­jä. Toi­saal­ta voim­me aloit­taa täs­mä­haun, kun tutus­tum­me ja ymmär­räm­me mitä haluat­te. Työn­te­ki­jäe­sit­te­lyt saat yti­mek­kääs­ti pake­toi­tu­na tai laa­jem­pien taus­ta­tie­to­jen kera. Voim­me myös toi­mia työ­nan­ta­ja­na sinun kontaktillesi. 

Duu­ri-tii­mi tar­jo­aa hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­ta etu­pääs­sä käy­tän­nön töi­hin Fors­sas­sa, Poh­jan­maal­la ja muu­al­la Suo­mes­sa. Me teem­me työ­so­pi­muk­sen työn­te­ki­jän kans­sa ja hoi­dam­me työ­nan­ta­jan laki­sää­tei­set vel­voit­teet, kuten sai­raus­lo­man kor­vauk­set, vakuu­tus­mak­sut ja pal­kan sivu­ku­lut. Las­ku­tam­me asia­kas­tam­me vain työn­te­ki­jän teke­mis­tä tunneista. 

Artik­ke­lis­sam­me havain­nol­lis­tam­me työn mää­rän joka valuu teil­tä meil­le, jos yhdis­täm­me voimamme! 

Miten lähdetään liikkeelle?

  1.  Asiak­kaa­seen tutus­tu­mi­nen & pal­ve­lun räätälöinti.
  2. Haun aloit­ta­mi­nen.
  3. Ehdok­kai­den esitteleminen. 
  4. Las­ku­tus alkaa vas­ta, kun työn­te­ki­jät ovat olleet työmaalla.
 
Luom­me haas­tat­te­lun läpäis­seis­tä käte­väs­ti luet­ta­vat työntekijäprofiilit.

HR-asiantuntemus 

Opis­ke­lem­me jat­ku­vas­ti työ­ju­ri­diik­kaa. Jaam­me oppe­jam­me artik­ke­lien väli­tyk­sel­lä sekä päi­vit­täi­ses­sä yhteydenpidossa. 

Oppisopimus 

Mei­dän kaut­ta saa myös oppi­so­pi­mus­pa­ket­te­ja. Oppi­so­pi­mus toteu­te­taan yhteis­työs­sä työn­te­ki­jän valit­se­man oppi­lai­tok­sen kanssa. 

Saat tarjouksen soittamalla tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

Soita 045 787 67364