Oppisopimus yrityksen näkökulmasta


Mitä yritykseltänne vaaditaan?


1. Tei­dän pitää olla val­mii­ta tilaa­maan työn­te­ki­jä vähin­tään 25 h/viikko sopimuksella.

2. Työ­pai­kal­tan­ne pitää vali­ta opis­ke­li­jal­le yksi vas­tuu­hen­ki­lö, nk. työ­paik­kaoh­jaa­ja. Hän on oppi­laan val­men­ta­ja töissä.

3. Pal­kan vähim­mäis­mää­rä mää­räy­tyy työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan, kuten ns. nor­maa­leis­sa­kin työsuhteissa.

4. Kou­lu­päi­vis­tä ei koi­du Teil­le pal­kan­mak­su­vel­vol­li­suut­ta. Jot­kut yri­tyk­set halua­vat mak­saa kui­ten­kin niis­tä­kin pal­kan. Opis­ke­li­ja voi hakea myös päi­vä­ra­haa kysei­sil­tä päi­vil­tä, mikä­li ne ovat palkattomia.

5. Oppi­so­pi­mus on jous­ta­va. Se ei sido enem­pää kuin muut­kaan sopi­muk­sem­me ja tilan­teen muut­tues­sa on kes­key­tet­tä­vis­sä. Opis­ke­li­ja voi myös jat­kaa kes­ken jää­nyt­tä oppi­so­pi­mus­taan muualla.

Miten edetään?

Jos haluat­te etsiä oppi­so­pi­muk­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta uusia työn­te­ki­jöi­tä, ilmoit­ta­kaa asias­ta Duu­ri-tii­mil­le ja me hoi­dam­me loput. Mikä­li sopi­va hen­ki­lö löy­tyy, Duu­ri-tii­mi huo­leh­tii sopi­muk­set oppi­lai­tok­sen ja työn­te­ki­jän kanssa.

Mikä­li Teil­lä on tie­dos­sa teki­jä, jon­ka haluai­sit­te ottaa oppi­so­pi­muk­sel­la töi­hin, ilmoit­ta­kaa vain meil­le asias­ta ja me jär­jes­täm­me loput. Tei­dän tulee vali­ta työ­paik­kaoh­jaa­ja, joka tar­vit­taes­sa val­men­taa opis­ke­li­jaa.

Oppi­so­pi­mus on edul­li­nen ja käte­vä kei­no saa­da osaa­mis­ta yritykseen. 

Tutkinnot, joita oppisopimuksella on mahdollista suorittaa

Amma­til­li­set perus­tut­kin­not: Oppi­so­pi­muk­sel­la voi suo­rit­taa eri­lai­sia amma­til­li­sia perus­tut­kin­to­ja, kuten mer­ko­no­mi, data­no­mi, säh­kö­asen­ta­ja, kok­ki, par­tu­ri-kam­paa­ja, auto­na­sen­ta­ja ja monet muut.


Ammat­ti­tut­kin­not: Oppi­so­pi­muk­sel­la voi suo­rit­taa myös ammat­ti­tut­kin­to­ja eri aloil­ta. Näi­tä voi­vat olla esi­mer­kik­si lii­ke­ta­lou­den ammat­ti­tut­kin­to, kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän ammat­ti­tut­kin­to, ravin­to­la­ko­kin ammat­ti­tut­kin­to ja niin edelleen.


Eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­not: Oppi­so­pi­muk­sel­la on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa myös eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to­ja, jot­ka ovat edis­ty­neem­piä tut­kin­to­ja amma­til­li­sel­la polul­la. Täl­lai­sia tut­kin­to­ja voi­vat olla esi­mer­kik­si lii­ke­toi­min­nan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to, tek­ni­sen asian­tun­ti­jan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to tai joh­ta­mi­sen erikoisammattitutkinto.

Samuel Alhainen

Samuel Alhainen

Soita 045 787 67364