Inhimillisyys työsuhteissa

Duu­ri-tii­min tavoi­te on saa­da tyy­pit viih­ty­mään tii­mis­sä mah­dol­li­sim­man pitkään.

Mei­tä kiin­nos­taa työn­te­ki­jöi­dem­me kuu­lu­mi­set ja miten poruk­ka viihtyy. 

Tässä joitakin toimia, miten arvomaailma vaikuttaa käytäntöön:

  • Hyvin­voin­ti­kes­kus­te­lut.
  • Hen­ki­lö­kun­tae­dut.
  • Työn­te­ki­jän juri­dis­ten oikeuk­sien turvaaminen.
  • Luo­tet­ta­va palkanmaksu.
  • Ura­po­lut Duu­ri-tii­min sisällä.

Rekrytointiprosessi

Meil­le ainoa päte­vyys­vaa­ti­mus on aito työ­mo­ti­vaa­tio. Asia­kas­ti­laus mää­rit­tää muut vaa­ti­muk­set. Mones­ti käy­tän­nön työt ovat hel­pos­ti pereh­dy­tet­tä­vis­sä. Asia­kas­yri­tyk­ses­sä osaa­mis­taan voi laa­jen­taa työ­suh­teen jatkuessa.

Meil­le voit hakea avoin­na ole­vaan paik­kaan tai reser­viin. Suo­sit­te­lem­me hake­maan meil­le vaik­ka sinul­le täy­del­lis­tä työ­paik­kaa ei ole auki, kos­ka me kon­tak­toim­me jat­ku­vas­ti yrityksiä.

Halu­tes­sa­si voim­me lähet­tää esit­te­lyä­si ver­kos­tol­lem­me, joten mei­dän kaut­ta voit hakea usei­siin työ­paik­koi­hin. Myös pii­los­sa ole­viin. Ylei­ses­ti pii­lo­työ­paik­ko­ja arvioi­daan ole­van jopa 70–80 pro­sent­tia kai­kis­ta avoi­mis­ta työpaikoista.

  1. Täy­tä hakemus
  2. Kut­sum­me sinut haas­tat­te­luun live­nä tai videopuhelulla
  3. Esit­te­lem­me sinua yrityksille
Soita 045 787 67364