Inhimillisyys työsuhteissa

Duu­ri-tii­min tär­kein voi­ma­va­ra on hyvin­voi­vat työn­te­ki­jät. Pit­kät työ­suh­teet ovat mei­dän tavoi­te. Me ei olla kas­vo­ton iso orga­ni­saa­tio vaan halu­taan pysyä hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vi­nä ja pitää mei­dän tii­mi­läis­ten puolia.

 

Miten arvo­maa­il­ma välittyy?

  • Työn­te­ki­jöi­den kuu­lu­mi­sis­ta ajan tasal­la pysy­mi­nen, tyy­ty­väi­syys­haas­tat­te­lut sekä hyvinvointikyselyt
  • Smar­tum-etu
  • Vuo­ro­pu­he­lun jär­jes­tä­mi­nen nel­jäs­ti vuodessa
  • Työn­te­ki­jän juri­dis­ten oikeuk­sien turvaaminen
  • Luo­tet­ta­va palkanmaksu
  • Ura­po­lut Duu­ri-tii­min sisällä

 

Rekrytointiprosessi

Meil­le ainoa päte­vyys­vaa­ti­mus on aito työ­mo­ti­vaa­tio. Asia­kas­ti­laus mää­rit­tää muut vaa­ti­muk­set. Mones­ti käy­tän­nön työt ovat hel­pos­ti pereh­dy­tet­tä­vis­sä. Asia­kas­yri­tyk­ses­sä osaa­mis­taan voi laa­jen­taa työ­suh­teen jatkuessa.

Meil­le voit hakea avoin­na ole­vaan paik­kaan tai reser­viin. Suo­sit­te­lem­me hake­maan meil­le vaik­ka sinul­le täy­del­lis­tä työ­paik­kaa ei ole auki, kos­ka me kon­tak­toim­me jat­ku­vas­ti yrityksiä.

Halu­tes­sa­si voim­me lähet­tää esit­te­lyä­si ver­kos­tol­lem­me, joten mei­dän kaut­ta voit hakea usei­siin työ­paik­koi­hin. Myös pii­los­sa ole­viin. Ylei­ses­ti pii­lo­työ­paik­ko­ja arvioi­daan ole­van jopa 70–80 pro­sent­tia kai­kis­ta avoi­mis­ta työpaikoista.

 

  1. Täy­tä hakemus
  2. Kut­sum­me sinut haas­tat­te­luun live­nä tai videopuhelulla
  3. Esit­te­lem­me sinua yrityksille

 

Soita 045 787 67364