Arvot

Vaik­ka uskom­me vah­vas­ti huu­mo­rin ole­van elä­män soke­ri, on jos­kus myös aika pysäh­tyä miet­ti­mään otsa rypys­sä vaka­via asioi­ta. On tär­ke­ää osa­ta eri­tel­lä peri­aat­tei­taan ja miet­tiä, mis­tä ato­meis­ta oma ja yri­tyk­sen moraa­li raken­tuu. Omia peri­aat­tei­ta rau­hoi­tu­taan aika ajoin tui­jot­ta­maan kuin lei­ri­nuo­tio­ta myös arjen mels­kees­sä, jot­ta moraa­li ei mure­ne. Se on tär­kein asia kes­tä­vän kehi­tyk­sen taustalla.

Yritys muodostuu ihmisistä, joilla on oikeat tunteet ja oikeudet. Tämä pätee mitä suurimmassa määrin asiakasyrityksiimmekin.

Alla ole­vat arvot ovat toi­min­tam­me kivijalka.

1. Rehel­li­syys. Suo­men kokoi­ses­sa maas­sa pii­rit ovat pie­net ja mai­ne niin hyväs­sä kuin pahas­sa­kin jää elä­mään pit­käk­si aikaa. Rehel­li­syys on valin­ta­ky­sy­mys. Jos läh­tee edes pie­nes­sä mää­rin epä­re­hel­li­syy­den tiel­le, on vai­kea teh­dä rajan­ve­to sii­hen, mis­sä koh­taa puhuu tot­ta. Epä­re­hel­li­syy­del­lä voi näen­näi­ses­ti pys­tyä pelas­ta­maan nah­kan­sa lyhy­tai­kai­ses­ti tai saa­da nope­aa talou­del­lis­ta hyö­tyä, mut­ta ennem­min tai myö­hem­min val­heen seu­rauk­set pal­jas­tu­vat karul­la tavalla.

Mei­dän täy­tyy pys­tyä kat­so­maan sel­kä suo­ra­na sil­miin yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me, työn­te­ki­jöi­täm­me ja free­lance­rei­tam­me sekä viranomaisia.

2. Posi­tii­vi­nen asen­ne. Emme halua näh­dä mah­dol­li­suuk­sis­sa ongel­mia vaan ongel­mis­sa mahdollisuuksia.

3. Rei­luus. Tavoit­tee­nam­me on har­joit­taa kan­nat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, mut­ta löy­tää sii­hen kei­not niin, että voim­me olla hin­noit­te­lus­sa jär­ke­viä sekä asiak­kail­lem­me, että mak­saa asian­mu­kais­ta kor­vaus­ta henkilöstöllemme.

4. Mui­den kun­nioit­ta­mi­nen ja käy­tös­ta­vat. Olem­me teke­mi­sis­sä monien eri­lais­ten ihmis­ten ja maa­il­man­kat­so­mus­ten kans­sa. Duu­ri-tii­mi on poliit­ti­ses­ti sekä uskon­nol­li­ses­ti neut­raa­li, eikä ota kan­taa eri­lai­siin maa­il­man­kat­so­muk­sel­li­siin näkemyksiin.

Kaik­kien Duu­ri-tii­mi­läis­ten odo­te­taan osaa­van kun­nioit­taa tois­ten oikeut­ta omiin mie­li­pi­tei­siin­sä, elä­män­tyy­liin­sä ja maa­il­man­ku­vaan­sa. Tois­ten ter­veh­ti­mi­nen ja ihmi­sar­voi­nen koh­te­lu ovat ehdot­to­mia vaa­ti­muk­sia Duu­ri-tii­mis­sä. Tämä on tär­ke­ää muis­taa myös olles­sam­me töis­sä asiak­kai­dem­me työpaikoilla.

Muis­tam­me, että pari kivaa sanaa voi pelas­taa työ­ka­ve­rin tai vaik­ka kulut­ta­ja-asiak­kaan päi­vän tai jopa viikon.

5. Asia­kas­läh­töi­syys toi­min­nas­sam­me. Asiak­kai­den pal­ve­le­mi­nen on toi­min­tam­me läh­tö­koh­ta ja kun­nia-asia. Tähän sisäl­tyy se, että mei­dät tavoit­taa hel­pos­ti puhe­li­mel­la, säh­kö­pos­til­la tai mah­dol­li­sia mui­ta kana­via hyö­dyn­täen. Itse työn teem­me reip­paas­ti, huo­lel­li­ses­ti ja niin kuin toi­voi­sim­me sen teh­tä­vän itsel­lem­me. Me olem­me asiak­kai­tam­me var­ten, eivät­kä asiak­kaat mei­tä varten.

6. Avoi­muus ihmis­suh­teis­sa. Toi­vom­me Duu­ri-tii­mi­läis­ten ole­van avoi­mia ja kyn­nyk­sen vies­tin­näl­le kes­ke­näm­me ole­van mata­la. Ikä­vää oli­si, jos työn­te­ki­jäl­lä jäi­si ham­paan­ko­loon jokin asia pit­käk­si aikaa tai vie­lä pahem­paa, jos Duu­ri-tii­mis­sä alkai­si kuu­lua mol­li­soin­tuis­ta valitusta.

Duu­ri-tii­mi­läi­set anta­vat itses­tään pal­jon olles­saan keik­ka­töis­sä vie­rail­la työ­pai­koil­la ja sik­si haluam­me, että kes­ki­näi­set suh­teem­me ovat kun­nos­sa. Se myös edis­tää palau­tu­mis­ta työ­päi­vis­tä. Lisäk­si olem­me herk­kiä tsemp­paa­maan toisiamme.

7. Vapaa-ajan kun­nioit­ta­mi­nen. Elä­mäs­sä on tär­keäm­piä­kin asioi­ta kuin työ. Duu­ri-tii­mi kan­nus­taa tii­mi­läi­siä pitä­mään huol­ta näis­tä asiois­ta ja toi­voo työn pikem­min­kin tuke­van koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia kuin naker­ta­van sitä. Tämän vuok­si kyn­nys soit­taa työ­asioi­ta lomaa viet­tä­väl­le työ­ka­ve­ril­le on pidet­tä­vä kor­kea­na. Työ­asiat pyri­tään hoi­ta­maan jär­ke­vien ns. ”vir­ka-aiko­jen” sisäl­lä. Aina­kaan kenen­kään ei odo­te­ta jat­ku­vas­ti vas­taa­van työ­asioi­hin työ­ajan ulkopuolella.

Mikä­li Duu­ri-tii­mi­läi­sel­lä tulee ns. vir­ka-aiko­jen ulko­puo­lel­la mie­leen infor­moi­ta­vaa asi­aa työ­ka­ve­ril­le työ­asiois­ta, säh­kö­pos­ti on usein jär­ke­vä kana­va täl­lai­sel­le yhtey­de­no­tol­le. Yllät­tä­viä tilan­tei­ta ja akuut­te­ja asioi­ta voi toki tul­la vas­taan ja maa­lais­jär­keä on suo­si­tel­ta­vaa käyt­tää. Kui­ten­kin ymmär­räm­me, että työ­ka­ve­rit eivät ole tavoi­tet­ta­vis­sa 24/7, ellei näin ole erik­seen sovittu.

Soita 045 787 67364