Arvot

Arvot ovat kai­ken toi­min­nan perus­ta. Meil­lä kai­kil­la on omat arvom­me, jot­ka ohjaa­vat toi­min­taam­me - tie­dos­taen tai tie­dos­ta­mat­ta. Yri­tys koos­tuu ihmi­sis­tä eri taus­toil­la, joten on tär­ke­ää kes­kus­tel­la yhdes­sä, min­kä arvo­jen poh­jal­ta yri­tys päät­tää toimia.

Uskomuksemme

Ansai­tak­sem­me paik­kam­me, mei­dän pitää tuo­da lisä­ar­voa ihmi­sil­le oikeas­ti, eli teh­dä maa­il­mas­ta omal­ta osal­tam­me hiu­kan parem­pi paikka.

Inhimillisyys

Mei­dän toi­min­taam­me ohjaa pää­ar­vom­me - inhi­mil­li­syys. Töi­tä teh­dään ihmis­ten kans­sa ja inhi­mil­li­nen koh­te­lu kuu­luu jokaiselle.

Inhi­mil­li­syy­teen lii­täm­me seu­raa­via asioita:

 • Rehel­li­syys
 • Ihmis­ten koh­taa­mi­nen ihmisinä
 • Hyvin­voin­ti
 • Suju­vuus
 • Posi­tii­vi­suus
 • Sel­keä viestintä

Uskomuksemme

Kun­nioi­tus­ta ei voi fei­ka­ta, sik­si on tär­ke­ää pyr­kiä ajat­te­le­maan toi­sis­ta ihmi­sis­tä kunnioittavasti.

Inhimillisyys työsuhteissa

Duu­ri-tii­min tavoi­te on saa­da tyy­pit viih­ty­mään tii­mis­sä mah­dol­li­sim­man pit­kään. Mei­tä kiin­nos­taa työn­te­ki­jöi­dem­me kuu­lu­mi­set ja miten poruk­ka viihtyy.

Täs­sä joi­ta­kin toi­mia, miten arvo­maa­il­ma vai­kut­taa käytäntöön:

 • Hyvin­voin­ti­kes­kus­te­lut
 • Hen­ki­lö­kun­tae­dut
 • Työn­te­ki­jän juri­dis­ten oikeuk­sien turvaaminen.
 • Luo­tet­ta­va palkanmaksu.
 • Ura­po­lut Duu­ri-tii­min sisällä.

Inhimillisyys asiakassuhteissa

Haluam­me, että asia­kas koh­taa ihmi­sen eikä moni­mut­kai­sia tilausjärjestelmiä.

Tavoit­tee­nam­me on oppia tun­te­maan asia­kas ja rää­tä­löi­dä pal­ve­lu asiak­kaan näköiseksi.

Alla ole­vat arvot ovat toi­min­tam­me kivijalka.

1. Rehel­li­syys. Suo­men kokoi­ses­sa maas­sa pii­rit ovat pie­net ja mai­ne niin hyväs­sä kuin pahas­sa­kin jää elä­mään pit­käk­si aikaa. Rehel­li­syys on valin­ta­ky­sy­mys. Jos läh­tee edes pie­nes­sä mää­rin epä­re­hel­li­syy­den tiel­le, on vai­kea teh­dä rajan­ve­to sii­hen, mis­sä koh­taa puhuu tot­ta. Epä­re­hel­li­syy­del­lä voi näen­näi­ses­ti pys­tyä pelas­ta­maan nah­kan­sa lyhy­tai­kai­ses­ti tai saa­da nope­aa talou­del­lis­ta hyö­tyä, mut­ta ennem­min tai myö­hem­min val­heen seu­rauk­set pal­jas­tu­vat karul­la tavalla.

Mei­dän täy­tyy pys­tyä kat­so­maan sel­kä suo­ra­na sil­miin yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me, työn­te­ki­jöi­täm­me ja free­lance­rei­tam­me sekä viranomaisia.

5. Asia­kas­läh­töi­syys toi­min­nas­sam­me. Asiak­kai­den pal­ve­le­mi­nen on toi­min­tam­me läh­tö­koh­ta ja kun­nia-asia. Tähän sisäl­tyy se, että mei­dät tavoit­taa hel­pos­ti puhe­li­mel­la, säh­kö­pos­til­la tai mah­dol­li­sia mui­ta kana­via hyö­dyn­täen. Itse työn teem­me reip­paas­ti, huo­lel­li­ses­ti ja niin kuin toi­voi­sim­me sen teh­tä­vän itsel­lem­me. Me olem­me asiak­kai­tam­me var­ten, eivät­kä asiak­kaat mei­tä varten.

6. Avoi­muus ihmis­suh­teis­sa. Toi­vom­me Duu­ri-tii­mi­läis­ten ole­van avoi­mia ja kyn­nyk­sen vies­tin­näl­le kes­ke­näm­me ole­van mata­la. Ikä­vää oli­si, jos työn­te­ki­jäl­lä jäi­si ham­paan­ko­loon jokin asia pit­käk­si aikaa tai vie­lä pahem­paa, jos Duu­ri-tii­mis­sä alkai­si kuu­lua mol­li­soin­tuis­ta valitusta.

Duu­ri-tii­mi­läi­set anta­vat itses­tään pal­jon olles­saan keik­ka­töis­sä vie­rail­la työ­pai­koil­la ja sik­si haluam­me, että kes­ki­näi­set suh­teem­me ovat kun­nos­sa. Se myös edis­tää palau­tu­mis­ta työ­päi­vis­tä. Lisäk­si olem­me herk­kiä tsemp­paa­maan toisiamme.

7. Vapaa-ajan kun­nioit­ta­mi­nen. Elä­mäs­sä on tär­keäm­piä­kin asioi­ta kuin työ. Duu­ri-tii­mi kan­nus­taa tii­mi­läi­siä pitä­mään huol­ta näis­tä asiois­ta ja toi­voo työn pikem­min­kin tuke­van koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia kuin naker­ta­van sitä. Tämän vuok­si kyn­nys soit­taa työ­asioi­ta lomaa viet­tä­väl­le työ­ka­ve­ril­le on pidet­tä­vä kor­kea­na. Työ­asiat pyri­tään hoi­ta­maan jär­ke­vien ns. ”vir­ka-aiko­jen” sisäl­lä. Aina­kaan kenen­kään ei odo­te­ta jat­ku­vas­ti vas­taa­van työ­asioi­hin työ­ajan ulkopuolella.

Mikä­li Duu­ri-tii­mi­läi­sel­lä tulee ns. vir­ka-aiko­jen ulko­puo­lel­la mie­leen infor­moi­ta­vaa asi­aa työ­ka­ve­ril­le työ­asiois­ta, säh­kö­pos­ti on usein jär­ke­vä kana­va täl­lai­sel­le yhtey­de­no­tol­le. Yllät­tä­viä tilan­tei­ta ja akuut­te­ja asioi­ta voi toki tul­la vas­taan ja maa­lais­jär­keä on suo­si­tel­ta­vaa käyt­tää. Kui­ten­kin ymmär­räm­me, että työ­ka­ve­rit eivät ole tavoi­tet­ta­vis­sa 24/7, ellei näin ole erik­seen sovittu.

Soita 045 787 67364