Vuokraamme työntekijöitä ja järjestämme konsulenttipäiviä

Duuri-tiimi pähkinänkuoressa

Olem­me nuo­ri ja rei­pas hen­ki­lös­tö­alan yri­tys, joka on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa vuo­den 2020 alussa.

Tar­joam­me vuo­kra­työ­voi­maa, sekä jär­jes­täm­me konsulenttipäiviä.

 

Henkilöstövuokraus

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me hel­pos­ti ja nopeas­ti rek­ry­toin­ti­pal­ve­lu­ja. Kaut­tam­me saat reip­pai­ta apu­kä­siä lyhem­piai­kai­siin työ­ko­men­nuk­siin tai vaki­tui­sia osaa­jia omil­le palk­ka­lis­toil­le­si tai vuokratyövoimaksi.

Ero­tum­me alal­lam­me siten, että tun­nem­me tii­mim­me ja osoi­tam­me välit­tä­väm­me heis­tä. Kysy vaik­ka työntekijöiltämme!

Vuo­kraa­mal­la meil­tä työn­te­ki­jöi­tä väl­tyt juri­di­sil­ta kie­mu­roil­ta ja pal­kan­mak­sun pykä­lä­vii­da­kol­ta. Ris­ki sai­raus­lo­mien aiheut­ta­mis­ta kuluis­ta siir­tyy meil­le, mikä aut­taa sinua pysy­mään budjetissasi. 

Olem­me tot­tu­neet työs­ken­te­le­mään aloil­la joil­la on nopea tilaus­ryt­mi. Tämän joh­dos­ta meil­le on arki­päi­vää toi­mit­taa työn­te­ki­jöi­tä lyhyel­lä­kin varoa­jal­la, jopa samal­le päivälle.

Käy­täm­me ker­roin­poh­jais­ta hin­noit­te­lua.  Nor­maa­li ker­toi­mem­me on 1,78 x TES:n mukai­nen tun­ti­palk­ka. Tämä sisäl­tää kaik­ki pal­kan sivu­ku­lut, vakuu­tuk­set yms. Mah­dol­li­sis­ta sai­ras­lo­mis­ta ja pal­kal­li­sis­ta vapais­ta emme sinua las­ku­ta. Var­mis­ta hin­noit­te­lu omal­le alal­le­si otta­mal­la yhteyttä.

Konsulenttitoiminta

Tun­ti­ve­loi­tus: 28€/tunti + mat­ka­ku­lut ja päivärahat.

Kei­hään­kär­ke­nä toi­min­nas­sam­me on teh­dä tuo­te-esit­te­ly- eli kon­su­lent­ti­toi­min­nas­ta sinul­le asiak­kaa­na kan­nat­ta­vaa. Läh­tö­koh­ta­na on se, että emme peri mat­ka- tai mui­ta yllät­tä­viä kulu­ja ja veloi­tam­me jär­ke­vän tun­ti­hin­nan toi­min­nas­tam­me. Tämä on mah­dol­lis­ta laa­jan ver­kos­tom­me avulla.

Toi­mim­me muun muas­sa seu­raa­vil­la alueil­la: Uusi­maa, Häme, Var­si­nais-Suo­mi sekä Pirkanmaa.

Ota ihmees­sä yhteyt­tä kau­em­paa­kin Suomesta!

Soita 050 4408 922