Artikkelit

  Täs­sä artik­ke­lis­sa käsi­tel­lään eri­lai­sia työ­so­pi­mus­mal­le­ja ja sitä, mil­lä perus­teel­la työ­so­pi­mus tuli­si vali­ta työn­te­ki­jäl­le. Artik­ke­lin luke­mi­ses­ta hyö­ty­vät sekä työn­te­ki­jän palk­kaa­mis­ta har­kit­se­vat yri­tyk­set, että …

Mitä yri­tyk­sel­tän­ne vaa­di­taan? 1. Tei­dän pitää olla val­mii­ta tilaa­maan työn­te­ki­jä vähin­tään 25 h/viikko sopi­muk­sel­la. 2. Työ­pai­kal­tan­ne pitää vali­ta opis­ke­li­jal­le yksi vas­tuu­hen­ki­lö, nk. työpaikkaohjaaja. …

Tämä artik­ke­li ker­too työn mää­räs­tä joka valuu hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lua käyt­tä­väl­tä yri­tyk­sel­tä meil­le, jos yhdis­täm­me voi­mam­me. Me koh­da­taan myös välil­lä työn­ha­ki­joi­ta, jot­ka miet­ti­vät, mik­si henkilövuokrausfirmoja …

Soita 045 787 67364