Miksi vuokrata työvoimaa Duuri-tiimiltä?

Tämä artik­ke­li ker­too työn mää­räs­tä joka valuu hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lua käyt­tä­väl­tä yri­tyk­sel­tä meil­le, jos yhdis­täm­me voi­mam­me. Me koh­da­taan myös välil­lä työn­ha­ki­joi­ta, jot­ka miet­ti­vät, mik­si hen­ki­lö­vuo­kraus­fir­mo­ja käy­te­tään. Seu­raa­vat ver­tai­lut voi­vat ava­ta sitä, mik­si tuom­me lisä­ar­voa työmarkkinoille.

 Miksi Duuri-tiimi?

 1. Se on helppoa. 
  • Kun saam­me tie­tää mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti min­kä­lais­ta työn­te­ki­jää tai toi­mi­hen­ki­löä tar­vit­set, työn­te­ki­jää kai­paa­va voi ski­pa­ta rek­ry­toin­nin alku­vai­heet ja siir­tyä tutus­tu­maan suo­raan sopi­viin ehdokkaisiin.
  • Sovim­me sopi­van vies­tin­tä­ka­na­van ja esit­te­lem­me ehdok­kaat toi­vei­den mukaan.
 2. Ris­ki­tön­tä sekä enna­koi­ta­vat kulut. 
  • Työn­te­ki­jä on työ­suh­tees­sa Duu­ri-tii­miin. Vuo­kra­työn­te­ki­jän pal­ka­tes­sa mak­se­taan vain työn­te­ki­jän teke­mis­tä työ­tun­neis­ta. Mikä­li työn­te­ki­jä sai­ras­tuu, Duu­ri-tii­mi mak­saa työ­ter­veys- ja sai­raus­pois­sao­lo kustannukset. 
  • Juri­di­sis­ta asiois­ta ajan tasal­la pysy­mi­nen työ­suh­de­asiois­sa vaa­tii val­ta­vas­ti aikaa ja täl­lä rin­ta­mal­la vaa­ti­muk­set sekä pykä­lät päi­vit­ty­vät jat­ku­vas­ti. Duu­ri-tii­min avul­la voit vapau­tua täs­tä, kos­ka työ­nan­ta­ja­na Duu­ri-tii­mi kan­taa juri­di­sen vas­tuun työsuhteesta.
  • Las­ku­tuk­seen ei sisäl­ly pii­lo­ku­lu­ja. Työn­te­ki­jän palk­ka x 1,85 on se sum­ma, johon ei lisä­tä sosi­aa­li­ku­lu­ja. Et mak­sa myös­kään sai­ras­lo­mis­ta tai vuo­si­lo­mis­ta erikseen.
  • Hel­po­tus­ta ja enna­koi­ta­vuut­ta kas­san­hal­lin­nan kanssa.
 3. Mah­dol­li­suus rea­goi­da nopeas­ti sekä laa­jen­taa liiketoimintaa. 
  • Mah­dol­li­suus opti­moi­da hen­ki­lös­tö­mää­rä hel­pos­ti ja jous­ta­vas­ti aina val­lit­se­van työ­ti­lan­teen mukaan. 
  • Kos­ka työ­nan­ta­ja­vas­tuut ja -vel­voit­teet ovat meil­lä vuo­kray­ri­tyk­se­nä, jää työn­te­ki­jän käy­tän­nön asioi­hin liit­ty­vä työ mei­dän hoi­det­ta­vak­si. Yri­tys voi kes­kit­tyä täy­sil­lä oman tuo­tan­non opti­maa­li­seen pyörittämiseen.
 4. Rek­ry­toin­nis­ta ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­nos­ta vapau­tuu resurs­se­ja, jot­ka voit käyt­tää ydin­lii­ke­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen tai palautumiseen.

Työ­nan­ta­ja, yhdis­te­tään­kö siis mei­dän osaa­mi­set? Toi­saal­ta työn­te­ki­jä, emme halua jää­dä kak­ko­sek­si työ­nan­ta­juu­des­sa, kos­ka se on Duu­ri-tii­min ainoa hom­ma. Jos olet aja­tel­lut, että “talon kir­joil­la” ole­mi­nen suo­ras­sa työ­suh­tees­sa yri­tyk­seen on parem­pi vaih­toeh­to työl­lis­tyä, anna meil­le mah­dol­li­suus ja kokei­le mil­tä tun­tuu olla yksi Duu­rin tiimiläisistä.

Picture of Eetu Mahla

Eetu Mahla

Soita 045 787 67364