Duuri-tiimi näyttää tältä

Samuel Alhainen

Toi­ma­ri

Olen yrit­tä­jä ja toi­ma­ri. Vas­taan vii­me kädes­sä sii­tä, että Duu­ri-tii­min eri osas­tot pyö­ri­vät. Vas­taan suo­raan myös talou­den­pi­dos­ta, kuten bud­je­toin­nis­ta ja kas­san­hal­lin­nas­ta. Fir­man toi­mi­hen­ki­löi­den sisäi­sis­sä pala­ve­reis­sa toi­min yleen­sä puheen­joh­ta­ja­na ja teh­tä­vä­ni on ede­saut­taa sitä, että tii­min jäse­nis­sä asu­va poten­ti­aa­li saa­tai­siin val­jas­tet­tua hyö­ty­käyt­töön. Hoi­dan myös suo­raan joi­ta­kin asiak­kuuk­sia ja hei­dän tilauk­siin­sa liit­ty­vää mie­hi­tys­tä. Sil­loin täl­löin tyk­kään pii­pah­taa myös asiak­kais­sa itse­kin töis­sä mei­dän työn­te­ki­jöi­den kans­sa, jol­loin saan tutus­tua mei­dän tyyp­pei­hin kun­nol­la. Työs­sä­ni paras­ta on se, että pää­sen visioi­maan ja tapaan pal­jon eri ihmisiä.

samuel.alhainen@duuritiimi.fi

050 4408 922 

Ella Alhainen

Hr-asian­tun­ti­ja

Kehi­tän itseä­ni hr-asian­tun­ti­ja­na sekä huo­leh­din palk­koi­hin liit­ty­vis­tä asiois­ta. Lähe­tän “kel­tai­sia kuu­kausi­kir­jei­tä”, hyvin­voin­ti­ky­se­ly­jä työn­te­ki­jöil­le ja koi­tan par­haa­ni mukaan kuun­nel­la ja aut­taa mei­dän tii­mi­läi­siä.
Otan kop­pia visu­aa­li­ses­ta ilmees­tä ja luon sisäl­töä omas­ta vink­ke­lis­tä­ni. Kier­rän mie­lel­lä­ni ihmis­vi­li­nän, mut­ta arvos­tan mer­ki­tyk­sel­li­siä ja rau­hal­li­sia koh­taa­mi­sia sitä­kin enemmän.

ella.alhainen@duuritiimi.fi

044 544 5483 

Eetu Mahla

mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö

Eetu on vara­toi­ma­ri ja vas­taa mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­nä visu­aa­li­ses­ta ilmees­tä. Eetu vetää myös ura­koi­ta asiak­kail­la tar­peen mukaan ja hoi­taa käy­tän­nös­sä Duu­ri-tii­mis­sä tar­peen mukaan vähän kaikkea.

Eetu naut­tii kau­pun­gin syk­kees­tä, hyväs­tä kah­vis­ta ja ääni­kir­jois­ta. Duu­ri-tii­mis­sä Eetu tyk­kää eri­tyi­ses­ti mah­dol­li­suu­des­ta toteut­taa itse­ään ja ope­tel­la uusia tai­to­ja, kuten talous­da­tan tulkintaa.

eetu.mahla@duuritiimi.fi

045 103 5959 

Mira Piri

Myyn­ti­pääl­lik­kö

Päi­vii­ni kuu­luu myyn­tiä ja asia­kas­koh­taa­mi­sia. Yrit­tä­jien tavoin olen myös hyvin­voin­tie­si­hen­ki­lö ja kiin­nos­tu­nut sii­tä, että työn­te­ki­jöil­lä on asial­li­set ja ter­veet puit­teet kes­kit­tyä työn teke­mi­seen.
Duu­ri-tii­mis­sä tyk­kään hom­mien moni­puo­li­suu­des­ta. Nau­tin sii­tä, että tie­dän mitä teh­dä ja voin teh­dä sen joh­don­mu­kai­ses­ti sekä jär­ke­väl­lä taval­la. Olen ollut muka­na Duu­ri-tii­min kas­vus­sa ja juu­ri sik­si, että olen teh­nyt töi­tä työn­te­ki­jä­nä, esi­hen­ki­lö­nä, hr-asian­tun­ti­ja­na sekä myyn­tie­dus­ta­ja­na, hah­mo­tan aika kivas­ti jo kokonaisuutta!

mira.piri@duuritiimi.fi

045 783 123 76 

Reippaat tyypit

Titta

Tit­ta on tou­hu­kas mum­mi­hah­mo, jol­la on nuo­res­ta elä­ke­läi­sen iäs­tään huo­li­mat­ta sato­jen vuo­sien koke­mus asia­kas­pal­ve­lus­ta (aina­kin Samun mie­les­tä). Tit­ta peri­aat­tees­sa jäi jo eläk­keel­le, mut­ta tyk­kää niin pal­jon höpö­tel­lä ihmis­ten kans­sa, että eihän se mal­ta olla pois­sa töis­tä­kään. Tital­la on aika nopea (jos­kus aja­tus­ta­kin nopeam­pi) suu ja nau­ru her­käs­sä. Tit­taa yleen­sä kehu­taan nuorekkaaksi.

Johanna

Olen iloi­nen ja sosi­aa­li­nen teki­jä. Viih­dyn hyvin ihmis­ten kans­sa ja pidän uusis­ta kon­tak­teis­ta. Teen kon­su­lent­ti hom­mia Turun seudulla.

Jemina

Oon Jemi­na, 19-vuo­tias tääl­tä Fors­sas­ta. Kave­rit usein sano­vat, että olen mei­dän poru­kas­ta se kel­le voi aina puhua ja olen aina tuke­mas­sa. Töis­sä olen oma-aloit­tei­nen ja työs­ken­te­len hyvin itse­näi­ses­ti. Musiik­ki ja kis­sat on lähel­lä sydäntä!

Sini

Olen valoi­sa, herk­kä ja lem­peä tapaus, jol­la löy­tyy intoa toteut­taa kai­ken­lai­sia pro­jek­te­ja. Innos­tun hel­pos­ti ja teen mie­lel­lä­ni vähän kaik­kea mis­sä apua tar­vi­taan. Koke­mus­ta löy­tyy maa­ta­lous-, asia­kas­pal­ve­lu-, hoi­to ja elin­tar­vi­ke­työs­tä. Kuu­lun Duu­ri-tii­min omaan poruk­kaan, ja vael­te­len erit­täin satun­nai­ses­ti myös toi­mis­tol­la. Hymyil­lään, kun tavataan!

Marjut

Olen Mai­ju, hil­peäs­ti ja ylpeäs­ti kes­ki-ikäi­nen sci­fi- ja fan­t­asia­nört­ti, joka val­mis­tui Lei­pu­ri­mes­ta­rik­si pari vuot­ta sitten.

Siru

Har­ras­tan hyö­ty­lii­kun­taa ja sana­ris­ti­koi­ta. Olen hyvän­tuu­li­nen, tulen toi­meen ihmis­ten kans­sa ja olen nopea oppi­maan uusia asioi­ta, kan­nat­taa tutustua?

Mia

Olen rei­pas ja oppi­mis­ha­lui­nen. Har­ras­tan hevosia.

Grazyna

Saara

Per­hee­näi­ti, joka tart­tuu reip­paas­ti työ­hön kun työ­hön. Lap­set ja mies pär­jää jo mel­kein omil­laan.
Vapaal­la maa­lai­len, olen per­heen kans­sa, teen vapaa­eh­tois­työ­tä ja rai­vaan van­haa taloa.

Mika

Olen elä­mä­ni aika­na teh­ny monen­lais­ta hom­maa ja nyt teen jau­hos­ta jauhoo. 
Har­ras­tuk­si­na koi­rien kans­sa puu­hai­lu, kalas­tus ja penkkiurheilu.

Tanja

Olen 52 vuo­tias ja asun Muur­las­sa. Har­ras­tan melon­taa sekä joogaa

Leena

Lee­na­uu työ­ka­lu­pa­kin sisäl­tö pul­la­su­tis­ta maalipensseliin.
Soita 045 787 67364