Duuri-tiimi näyttää tältä

Samuel Alhainen

Toi­ma­ri

Olen yrit­tä­jä ja toi­ma­ri. Vas­taan vii­me kädes­sä stra­te­gias­ta ja bud­je­tis­ta, ja sii­tä että Duu­ri-tii­min eri osas­tot pyö­ri­vät. Teh­tä­vä­ni on omal­ta osal­ta­ni luo­da ympä­ris­tö, jos­sa tii­min jäse­nis­sä asu­va poten­ti­aa­li saa­daan val­jas­tet­tua hyö­ty­käyt­töön. Hoi­dan myös suo­raan joi­ta­kin asiak­kuuk­sia ja hei­dän tilauk­siin­sa liit­ty­vää mie­hi­tys­tä. Sil­loin täl­löin tyk­kään pii­pah­taa myös asiak­kais­sa itse­kin töis­sä mei­dän työn­te­ki­jöi­den kans­sa, jol­loin saan tutus­tua mei­dän tyyp­pei­hin kun­nol­la. Työs­sä­ni paras­ta on visioin­ti ja eri ihmis­ten tapaaminen.

samuel.alhainen@duuritiimi.fi

050 4408 922 

Ella Alhainen

Hr-asian­tun­ti­ja


ma 9-15
ti 9-15
to 9-15
pe 9-15

Olen val­mis­tu­nut HR-asian­tun­ti­jak­si ja huo­leh­din palk­koi­hin liit­ty­vis­tä asiois­ta yhdes­sä Han­nan kans­sa. Lähe­tän “kel­tai­sia kir­jei­tä”, hyvin­voin­ti­ky­se­ly­jä työn­te­ki­jöil­le ja koi­tan par­haa­ni mukaan kuun­nel­la sekä aut­taa mei­dän tii­mi­läi­siä. Otan kop­pia visu­aa­li­ses­ta ilmees­tä ja luon sisäl­töä omas­ta vink­ke­lis­tä­ni. Kier­rän mie­lel­lä­ni ihmis­vi­li­nän, mut­ta arvos­tan mer­ki­tyk­sel­li­siä ja rau­hal­li­sia koh­taa­mi­sia sitä­kin enemmän. 

ella.alhainen@duuritiimi.fi

044 544 5483 

Mira Piri

Myyn­ti­pääl­lik­kö

 

Päi­vii­ni kuu­luu myyn­tiä ja asia­kas­koh­taa­mi­sia. Yrit­tä­jien tavoin olen myös hyvin­voin­tie­si­hen­ki­lö ja kiin­nos­tu­nut sii­tä, että työn­te­ki­jöil­lä on asial­li­set ja ter­veet puit­teet kes­kit­tyä työn tekemiseen.Duuri-tiimissä tyk­kään hom­mien moni­puo­li­suu­des­ta. Nau­tin sii­tä, että tie­dän mitä teh­dä ja voin teh­dä sen joh­don­mu­kai­ses­ti sekä jär­ke­väl­lä taval­la. Olen ollut muka­na Duu­ri-tii­min kas­vus­sa ja juu­ri sik­si, että olen teh­nyt töi­tä työn­te­ki­jä­nä, esi­hen­ki­lö­nä, hr-asian­tun­ti­ja­na sekä myyn­tie­dus­ta­ja­na, hah­mo­tan aika kivas­ti jo kokonaisuutta!

mira.piri@duuritiimi.fi

045 783 123 76 

Pauliina Lehtonen

Hr-assis­tent­ti


Fors­san toi­mis­tol­la tavat­ta­vis­sa

ma 12-17
to 12-14
pe 10-14

Minut löy­tää Fors­san toi­mis­tol­ta työ­päi­vi­nä­ni. Hoi­dan toi­mis­ton rutii­ne­ja, pidän työ­haas­tat­te­lu­ja ja tuen mui­ta tii­min jäse­niä. Nau­tin jär­jes­tyk­ses­tä ja rau­hal­li­ses­ta ilma­pii­ris­tä. Vas­tai­len päi­vys­tys­pu­he­li­meen ja autan par­haa­ni mukaan. Ter­ve­tu­loa toi­mis­tol­le kahville!

pauliina.lehtonen@duuritiimi.fi

045 78 76 73 64 

Hanna Haapanen

talous­as­sis­tent­ti

 

Talous­hal­lin­non töi­den lisäk­si olen muka­na pal­kan­las­ken­nas­sa ja las­ku­tuk­ses­sa. Minul­la on kir­jan­pi­to­taus­ta, joten pal­ve­len mie­lel­lä­ni myös asiak­kai­tam­me täl­lä osaamisella. 

hanna.haapanen@duuritiimi.fi

045 183 1006 

Mona Moisander

mark­ki­noin­ti

 

Mun hom­ma­na on teh­dä videoi­ta somea var­ten työn­ha­ki­jois­ta, tii­mi­läi­sis­tä, asia­kas­yri­tyk­sis­tä sekä Duu­rin osaa­mi­ses­ta. Huo­leh­din, että Duu­rin kas­vot ja mei­nin­ki näkyy muillekin! 

rekrytointi@duuritiimi.fi

Soita 045 787 67364