Avoin hakemus haastatteluun

Työsuhde

Ei määritetty

Työaika

Ei määritetty

Työn kesto

Ei määritetty

Peruspalkka

neuvoteltavissa

Jaa sivu

Täyt­tä­mäl­lä avoi­men hake­muk­sen voit hakea meil­tä töi­tä vaik­ka mitään nimen­omais­ta työ­tä ei oli­si kii­ka­ris­sa. Haas­tat­te­lem­me ihmi­siä myös reser­viim­me ja voim­me mark­ki­noi­da sinua halu­tes­sa­si eri yri­tyk­siin. Täl­lä hake­muk­sel­la voit hakea sekä keik­ka­luon­teis­ta että vaki­tuis­ta työtä.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364