Vuokraamotyöntekijä

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­san Raken­nus­ko­ne­vuo­kraa­mol­le vuo­kraa­mo­työn­te­ki­jää. Työt alkaa 17.4 ja jat­kuu Elo­kuun lop­puun saak­ka, sopi­van hen­ki­lön löy­tyes­sä mah­dol­li­ses­ti pidem­pään­kin! Työ­teh­tä­viin kuu­luu mm. asia­kas­pal­ve­lu, vuo­krat­ta­vien konei­den kul­je­tus asiak­kail­le sekä konei­den huol­to, kun­nos­sa­pi­to, kor­jaus ja pal­jon muu­ta.  Työs­sä tar­vit­set BE/ C1E kor­tit ja ammat­ti­pä­te­vyy­den (vaih­­to­­la­­va­­kuor­­ma-auton aja­mi­nen). Ammat­ti­pä­te­vyys on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa töi­den alet­tua. Vuo­kraa­mo­työn­te­ki­jän työs­sä tar­vi­taan asia­kas­pal­ve­lu­tai­toa ja kykyä vastata […]

Huoltoasematyöntekijä kassalle/ keittiöön

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan kah­ta huol­toa­se­ma­työn­te­ki­jää kassalle/ keit­ti­öön. Töi­tä on 80-100h/ 3 viik­koa ja töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa. Toi­sel­la työt alkaa pereh­dy­tys­vuo­roil­la Huh­ti­kuus­sa ja töi­tä on Elo­kuun lop­puun saak­ka (ehkä Syys­kuun lop­puun), toi­nen saa aloit­taa sopi­muk­sen mukaan mah­dol­li­sim­man pian.  Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu moni­puo­li­ses­ti kaik­ki asia­kas­yri­tyk­sel­lä teh­tä­vät työt: keit­tiö­työt, kas­sa, asia­kas­pal­ve­lu, sii­vous, veik­kaus jne.  Työ edel­lyt­tää erin­omais­ta asia­kas­pal­ve­lua­sen­net­ta, rei­pas­ta otetta […]

Elintarviketyöntekijä lihatuotteiden pakkaamoon

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Tam­me­laan kah­ta kesä­työn­te­ki­jää liha­tuot­tei­den pak­kaa­mi­seen. Töi­tä teh­dään arki­sin yhdes­sä vuo­ros­sa.  Työ­teh­tä­viin kuu­luu liha­tuot­tei­den pak­kaa­mi­nen ja mah­dol­li­ses­ti muut työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työ­teh­tä­vät. Arvos­tam­me aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta elin­tar­vi­kea­lal­ta.  Hygie­nia­pas­sin suo­rit­ta­mi­nen onnis­tuu Duu­­ri-tii­­min kaut­ta, mikä­li sel­lais­ta ei ennes­tään löy­dy.  Palk­kaus liha-alan tes.  Aloi­tus vii­meis­tään Tou­ko­kuus­sa, työt jat­kuu Elo­kuun lop­puun saakka. 

Kerroshoitaja

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Loi­maal­le ker­ros­hoi­ta­jaa. Työ on kokoai­kai­nen ja tar­ve työn­te­ki­jäl­le tois­tai­sek­si. Aloi­tus heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Ker­ros­hoi­ta­jan teh­tä­viin kuu­luu mm. hotel­li­huo­nei­den ja käy­tä­vien sii­vous ja pyyk­ki­huol­to (pesu ja man­ke­loin­ti). Työs­sä vaa­di­taan tun­nol­li­suut­ta ja ripeyt­tä. Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta­si vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä. Toi­vom­me, että haki­ja on val­mis sitou­tu­maan työ­hön pidem­mäk­si aikaa. Palk­ka on TES:n mukai­nen: MaRa TES.

Lietoon siivoojia

Tar­ve 1 hlö sii­vouk­seen, 1 hlö yllä­pi­to­sii­vouk­sen esi­hen­ki­lök­si ja 1 hlö keik­ka­sii­voo­jak­si. Edel­ly­täm­me rei­pas­ta ja oma­toi­mis­ta työs­ken­te­ly­otet­ta, sekä oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta. Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta sii­vous­työs­tä. Työ on kokoai­kai­nen tai tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­va. Palk­ka 12-13e/h koke­muk­ses­ta riip­puen. Oman auton käy­tös­tä mak­se­taan kilometrikorvaus.

Elintarviketyöntekijä kalanjalostukseen

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jää kalan­ja­los­tuk­sen moni­puo­li­siin työ­teh­tä­viin. Työ­tun­te­ja on 20-40h vii­kos­sa tois­tai­sek­si.  Arki­sin teh­tä­vä työ ja vapaat vii­kon­lo­put! Työ­ai­ka­pank­ki käy­tös­sä.  Työ­pai­kan sijain­nin vuok­si tulee olla oma auto käy­tös­sä. Lisäk­si työs­sä vaa­di­taan hygie­nia­pas­si.  Palk­kaus on elintarvikeala/ teol­li­suus TES, 10,68-12,85€/h koke­muk­ses­ta riip­puen.  Aloi­tus mah­dol­li­sim­man pian!  Soi­ta, lai­ta s.postia tai vies­tiä, niin sovi­taan aika työ­haas­tat­te­lul­le! Haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti.

Soita 045 787 67364