Puutarhalle apulainen kolmeksi viikoksi

Etsim­me asiak­kaal­lem­me työn­te­ki­jää tai­mien istu­tuk­seen, har­ven­nuk­seen, pak­kaa­mi­seen kol­mek­si vii­kok­si. Työ oli­si suun­ni­tel­tu teh­tä­vän 21.3.-6.4. Aiem­paa koke­mus­ta alal­ta ei tar­vi­ta, kos­ka pai­kan pääl­lä pereh­dy­te­tään. Koh­de on Tam­me­las­sa. Vaik­ka kysees­sä on lyhyt keik­ka, kaut­tam­me voit saa­da muu­ta­kin työ­tä. Kysei­ses­sä työs­sä työ­eh­to­so­pi­muk­se­na Puu­­tar­­ha-alan TES. Palk­kaus mini­mis­sään: 9,36 €/h.

Kierrätystyöntekijä

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan kol­mi­vuo­ro­työ­hön kier­rä­tys­työn­te­ki­jöi­tä. Työt alkaa Hel­mi­kuus­sa tai Maa­­lis-Huh­­ti­­kuus­­sa sopi­muk­sen mukaan. Kokoai­kai­nen työ­suh­de, töi­tä Syys­kuun lop­puun (mah­dol­li­suus myös pidem­pään työ­suh­tee­seen).  Haem­me rei­pa­sot­tei­sia, vähin­tään 18-vuo­­tiai­­ta hen­ki­löi­tä, joil­ta onnis­tuu pien­ten pyö­rö­kuor­maa­jien ja truk­kien aja­mi­nen (tai on halu oppia aja­maan näi­tä). Lisäk­si tar­vi­taan hen­ki­löi­tä pro­ses­sin vaa­ti­vaan vai­hee­seen, kyl­mä­ai­nei­den pois­toon. Tämä vaa­tii huo­lel­li­suut­ta ja ripeyt­tä! Työ on fyysistä […]

Elintarviketyöntekijä lihatuotteiden pakkaamoon

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Tam­me­laan kah­ta kesä­työn­te­ki­jää liha­tuot­tei­den pak­kaa­mi­seen. Töi­tä teh­dään arki­sin yhdes­sä vuo­ros­sa.  Työ­teh­tä­viin kuu­luu liha­tuot­tei­den pak­kaa­mi­nen ja mah­dol­li­ses­ti muut työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työ­teh­tä­vät. Arvos­tam­me aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta elin­tar­vi­kea­lal­ta.  Hygie­nia­pas­sin suo­rit­ta­mi­nen onnis­tuu Duu­­ri-tii­­min kaut­ta, mikä­li sel­lais­ta ei ennes­tään löy­dy.  Palk­kaus liha-alan tes.  Aloi­tus vii­meis­tään Tou­ko­kuus­sa, työt jat­kuu Elo­kuun lop­puun saakka. 

Ravintolan tarjoilija, osa-aikainen

Onko sinul­la koke­mus­ta tar­joi­li­jan työs­tä ja oli­sit kiin­nos­tu­nut vaki­pai­kas­ta? Koet­ko olo­si luon­te­vak­si ihmis­ten ja kii­reen­kin kes­kel­lä? Luo­tet­ta­vuut­ta, havain­noin­ti­ky­kyä ja täs­mäl­li­syyt­tä arvos­te­taan. Tar­jol­la oli­si aluk­si osa-aikai­­ses­­ti töi­tä, myö­hem­min mah­dol­li­ses­ti täy­det työ­tun­nit sisäl­täen eri vuo­ro­ja ja vii­kon­lop­pu­työ­tä. Ota­han roh­keas­ti yhteyt­tä, vaik­ka koke­mus­ta oli­si niu­kas­ti. Asen­ne on kui­ten­kin tär­kein! Täy­tä hake­mus koti­si­vuil­lam­me pian, aloi­tam­me haas­tat­te­lut heti. Työt alkaa […]

Kerroshoitaja

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Loi­maal­le ker­ros­hoi­ta­jaa. Työ on kokoai­kai­nen ja tar­ve työn­te­ki­jäl­le tois­tai­sek­si. Aloi­tus heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Ker­ros­hoi­ta­jan teh­tä­viin kuu­luu mm. hotel­li­huo­nei­den ja käy­tä­vien sii­vous ja pyyk­ki­huol­to (pesu ja man­ke­loin­ti). Työs­sä vaa­di­taan tun­nol­li­suut­ta ja ripeyt­tä. Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta­si vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä. Toi­vom­me, että haki­ja on val­mis sitou­tu­maan työ­hön pidem­mäk­si aikaa. Palk­ka on TES:n mukai­nen: MaRa TES.

Kokki, osa-aikainen

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Loi­maal­le kok­kia. Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin, kah­des­sa vuo­ros­sa. Työs­sä vaa­di­taan into­hi­moa ruo­an­lait­toon ja rei­pas­ta otet­ta työ­hön. Osa-aikai­­nen työ, myö­hem­min mah­dol­li­ses­ti täy­det tun­nit. Palk­ka on mara tes.

Leipuri-kondiittori

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan ammat­ti­tai­tois­ta lei­­pu­­ri-kon­­diit­­to­­ria lop­pu­vuo­den seson­kiin. Työt alkaa heti ja jat­kuu aina­kin lop­pu­vuo­den. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti. Työs­sä pää­set val­mis­ta­maan her­kul­li­sia tuot­tei­ta (lei­vät, lei­vok­set, kakut) asiak­kaam­me vali­koi­miin. Edel­ly­täm­me aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Jos haluat osak­si lei­po­mon huip­pu­tii­miä, lai­ta pian hake­mus. Haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti!

Á la carte kokki

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Tam­me­laan Á la car­te kok­kia. Työs­sä tulee hal­li­ta suur­ta­lous­puo­li, buf­fa, Á la car­te ja yri­ty­sil­lal­li­set. Työn­ku­va pai­not­tuu Á la car­ten ja yri­ty­sil­lal­lis­ten val­mis­ta­mi­seen. Vuo­ro­työ, sisäl­täen pal­jon ilta­vuo­ro­ja. Töi­tä teh­dään vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. Töi­tä tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti ja tois­tai­sek­si. Palk­kaus TES:n/ sopi­muk­sen mukaan. Työs­sä edel­ly­te­tään aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä! Hae pian, aloi­tam­me haas­tat­te­lut heti!

Lietoon siivoojia

Tar­ve 1 hlö sii­vouk­seen, 1 hlö yllä­pi­to­sii­vouk­sen esi­hen­ki­lök­si ja 1 hlö keik­ka­sii­voo­jak­si. Edel­ly­täm­me rei­pas­ta ja oma­toi­mis­ta työs­ken­te­ly­otet­ta, sekä oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta. Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta sii­vous­työs­tä. Työ on kokoai­kai­nen tai tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­va. Palk­ka 12-13e/h koke­muk­ses­ta riip­puen. Oman auton käy­tös­tä mak­se­taan kilometrikorvaus.

CNC-koneistaja

Saloon etsi­tään CNC-koneis­­ta­­jaa. Aloi­tus heti sopi­van hen­ki­lön löy­tyes­sä. Työ­ko­ke­mus­ta mie­lel­lään noin vii­si vuot­ta. Palk­kaus TES:n mukaan, puuse­pän­teol­li­suu­den TES. Arki­sin teh­tä­vää päivävuoroa.