Elintarviketyöntekijä 20-40h/ vko

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jää kalan­ja­los­tuk­sen moni­puo­li­siin työ­teh­tä­viin. Työ­tun­te­ja on 20-40h vii­kos­sa tois­tai­sek­si.  Arki­sin teh­tä­vä työ ja vapaat vii­kon­lo­put! Työ­ai­ka­pank­ki käy­tös­sä.  Työ­pai­kan sijain­nin vuok­si tulee olla oma auto käy­tös­sä. Lisäk­si työs­sä vaa­di­taan hygie­nia­pas­si.  Palk­kaus on elintarvikeala/ teol­li­suus TES, 10,68-12,85€/h koke­muk­ses­ta riip­puen.  Aloi­tus mah­dol­li­sim­man pian!  Soi­ta, lai­ta s.postia tai vies­tiä, niin sovi­taan aika työ­haas­tat­te­lul­le! Haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti.

Kuljetinasentaja, reissutyö

Fors­sas­sa kul­je­ti­na­sen­nuk­sia hit­saus­tai­toi­sel­le reis­su­hen­ki­löl­le! Teh­dään pidem­pää päi­vää ja hyö­dyn­ne­tään tun­ti­pank­ki­jär­jes­tel­mää.  Tek­no tes ja tun­ti­palk­ka 16 €/h tai sopi­muk­sen mukaan.  Hake­mus osoit­tees­sa https://duuritiimi.fi/tyontekijaksi/ tai soit­toa p. 045 78 31 2376.

Lähettämötyöntekijä / Tammela

Tam­me­lan Maku­li­haan hae­taan yhtä työn­te­ki­jää aina­kin jou­luun asti. Työ on lähet­tä­mö­työ­tä ja aut­ta­mis­ta tuo­tan­non puo­lel­la. 4-5 pvä/vko, mut­ta lai­ta hake­mus, vaik­ka haluai­sit koko­päi­vä­työn. Duu­­ri-tii­­mi voi jär­kä­tä lisä­hom­maa. Työ jat­kuu mah­dol­li­ses­ti pidem­piai­kai­se­na jou­lun jäl­keen­kin. Palk­kaus liha-alan tes.