Miten tehdä hyvä CV? 

CV:n teke­mi­nen on tär­ke­ää sil­lä sii­tä nopeal­la vil­kai­sul­la saa sel­keän kuvauk­sen teki­jän koke­muk­ses­ta sekä kou­lu­tuk­ses­ta. Mut­ta vain, jos CV on hyvin teh­ty. Ota vin­kit tal­teen CV:n tekoon. 

Mitä CV:ssä kannattaa olla?

  1. Nimes­tä on hyvä läh­teä liikkeelle.
  2. Vapaas­ti kir­joi­tet­tu teks­ti mis­tä näkyy persoonasi.
  3. Kou­lu­tuk­se­si sekä aiem­pi työkokemus
  4. Yhteys­tie­dot.
  5. Suo­sit­te­li­jat. Esim. aiem­mas­ta työpaikastasi.
  6. Kuva olis kiva. Sii­nä saa näkyä persoonasi. 

Pari huomiota!

  1. Lataa PDF muo­dos­sa CV. (Tus­kail­laan aika usein tie­dos­to­muo­to­jen kans­sa mitä ei mei­naa saa­da auki)
  2. Älä mie­ti lii­kaa. Kir­joi­ta ylös oleel­li­nen ja se riittää.
  3. CV kan­nat­taa teh­dä, jot­ta voim­me hyö­dyn­tää sitä, kun esit­te­lem­me sinut asiakkaalle.

Kokeile meidän valmista CV-pohjaa! 

Kaik­kea ei kan­na­ta teh­dä itse. Net­ti on täyn­nä val­mii­ta poh­jia. Kan­nat­taa kat­soa esi­mer­kik­si canva.com sivul­ta val­mii­ta poh­jia. Anna per­soo­na­si näkyä täs­sä­kin sil­lä me menem­me asen­ne edel­lä rek­ry­toin­nis­sa. Jos haluat kokei­le mei­dän val­mis­ta pohjaa. 

Soita 045 787 67364