HR-asiantuntija & B2B-myyjä Ouluun

Haem­me nuo­reen ja reip­paa­seen hen­ki­lös­tö­alan yri­tyk­seem­me lisä­vah­vis­tus­ta toi­min­tam­me kas­vaes­sa. Avoin­na ole­vas­sa teh­tä­väs­sä tulet teke­mään sekä HR-asian­tun­ti­jan työ­tä, että B2B-myyntiä. 

Olet­ko HR-asian­tun­ti­ja, joka on mah­dol­li­ses­ti kyl­läs­ty­nyt “isois­sa rat­tais­sa pyö­ri­mi­seen”? Tai muun alan B2B-myy­jä, jota voi­si kiin­nos­taa hen­ki­lös­tö­ala. Nyt sinul­la on hyvä mah­dol­li­suus liit­tyä osak­si Duu­ri-tii­min pop­poo­ta. Me ollaan nuo­ri ja välit­tä­vä hen­ki­lös­tö­alan yri­tys, joka pyr­kii tar­joa­maan kai­kil­le työn­te­ki­jöil­leen pre­mium-luo­kan koke­muk­sen vuo­kra­työs­tä, ammat­ti­pro­fii­lin tasos­ta riippumatta. 

Kil­pai­lu­ken­täs­sä pro­fi­loi­dum­me vuo­kraa­maan ennem­min pie­nem­pää volyy­mia pit­kil­lä työ­suh­teil­la, kuin suur­ta työn­te­ki­jä­mää­rää lyhyi­siin työ­suh­tei­siin. Stra­te­gi­aam­me on prio­ri­soi­da vuo­krat­tu­jen työn­te­ki­jöi­dem­me ja toi­mi­hen­ki­löi­dem­me tyy­ty­väi­syys. Visiom­me on oppia mes­ta­reik­si laa­duk­kaas­sa HR:ssä myös aloil­la, jois­sa palk­ka­bud­jet­ti on niuk­ka. Työn­te­ki­jä­tyy­ty­väi­syy­tem­me on ollut erit­täin kor­kea, ja uuden tii­mi­läi­sem­me tulee sitou­tua arvoi­him­me, jot­ta kas­vu ei tee meis­tä kas­vo­ton­ta ja kyl­mää työ­paik­kaa vuo­kra­tuil­le työn­te­ki­jöil­lem­me. Kan­san­kie­lel­lä sanoen, kil­pai­lem­me ennem­min työn­te­ki­jä­tyy­ty­väi­syy­del­lä kuin hinnalla.

Meil­lä voit teh­dä myyn­tiä tulos­o­rien­toi­tu­nees­ti ja se näkyy pal­kas­sa, mut­ta myyn­ti­ta­voit­teem­me ovat koh­tuul­li­sia ja työn­te­ki­jöi­den hyvän koh­te­lun vuok­si toi­mi­hen­ki­löil­läm­me on alam­me kes­kiar­voa vähem­män työn­te­ki­jöi­tä vas­tuul­laan. Meil­lä on siis mah­dol­li­suus teh­dä töi­tä myös vähän “pie­nem­mil­lä kier­rok­sil­la” halu­tes­saan, teh­dään työ­so­pi­mus sen mukaan. Uskom­me, että hyvin­voi­vat toi­mi­hen­ki­löt teke­vät arvo­jem­me mukais­ta HR:ää ja asiakaspalvelua.

Alo­ja, joil­le olem­me rek­ry­toi­neet ja vuo­kran­net ovat mm. teol­li­suu­den eri alat, mat­kai­lu- ja ravin­to­la-ala, kiin­teis­tö­huol­to, talous­hal­lin­to, raken­nusa­la ja agen­tuu­ri­toi­min­ta. Jos sinul­la on osaa­mis­ta tai asian­tun­ti­juut­ta joko työn­te­ki­jä­nä tai joh­to­teh­tä­vis­tä jol­ta­kin alal­ta se voi olla eduk­si. Meil­lä on val­miu­det ja halu hajaut­taa toi­min­taam­me useil­le eri aloil­le ja myös kor­keam­man ammat­ti­pro­fii­lin työtehtäviin.

Toi­men­ku­va­na­si on esi­tel­lä ja myy­dä pal­ve­luam­me, sekä rek­ry­toi­da saa­mii­si tilauk­siin työ­voi­maa yhdes­sä muun HR-tii­min kans­sa. Rek­ry­toin­tia var­ten saat aluk­si tar­joa­mam­me kou­lu­tuk­sen. Pää­set halu­tes­sa­si teke­mään moni­puo­li­ses­ti mui­ta­kin eri­lai­sia töi­tä osaa­mi­ses­ti ja kiin­nos­tuk­se­si mukaan. 

Työs­sä on osit­tai­nen etä­työ­mah­dol­li­suus. Vuo­kraam­me toi­mi­ti­lat HR-asian­tun­ti­jal­le Oulusta/ Poh­jois-Poh­jan­maal­ta esi­mer­kik­si työ­haas­tat­te­lu­ja ja asia­kas­ta­paa­mi­sia var­ten. Osa työ­ajas­ta sinul­la on mah­dol­lis­ta teh­dä kotoa käsin. 

Kat­som­me eduk­si työ­ko­ke­muk­sen hen­ki­lös­tö­alan HR-teh­tä­vis­tä ja/ tai B2B-myyn­nis­tä. Eduk­si on myös suju­va suul­li­nen ja kir­jal­li­nen englan­nin­kie­len tai­to. Arvos­tam­me jär­jes­tel­mäl­li­syyt­tä ja tehok­kuut­ta työs­sä, sekä tai­toa koh­da­ta työn­te­ki­jäm­me ja asiak­kaam­me kunnioittavasti. 

Työ­tä teh­dään itse­näi­ses­ti “toi­mis­to­työ­ai­koi­na”. Käy­tös­sä liu­ku­va toi­mis­to­työ­ai­ka. Töi­tä on tar­jol­la tois­tai­sek­si osa-aikai­ses­ti tai kokoai­kai­ses­ti, oman kiin­nos­tuk­se­si mukaan. Odo­tam­me että olet val­mis työs­ken­te­le­mään vähin­tään 30h vii­kos­sa, mut­ta halu­tes­sa­si saat teh­dä myös täy­det tun­nit. Hen­ki­lös­tö­alan työ­eh­to­so­pi­mus. Palk­ka koos­tuu vähin­tään tes­sin mukai­ses­ta tun­ti­pal­kas­ta (neu­vo­tel­ta­vis­sa). Lisäk­si saat pro­vi­siot teke­mäs­tä­si myynnistä. 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sis­sa eden­neil­le kuu­luu psy­ko­met­ri­set arvioin­nit, jot­ka kar­toit­ta­vat roo­lis­sa tar­vit­ta­via peh­mei­tä tai­to­ja­si sekä kog­ni­tii­vi­sia kykyjä. 

Työt alkaa vii­meis­tään Hel­mi­kuus­sa 2023/ sopi­muk­sen mukaan perehdytyksellä. 

Soita 045 787 67364