Sairauslomakäytäntö

Sai­raus­pois­sao­lois­ta tulee ilmoit­taa soit­ta­mal­la Duu­ri-tii­min päi­vys­tys­pu­he­li­meen: 045 78 76 73 64. Vies­ti ei rii­tä. Mikä­li et saa ketään kiin­ni päi­vys­tys­pu­he­li­mes­ta, lähe­tä sii­hen vies­ti ja soi­ta suo­raan asia­kas­yri­tyk­sen esi­mie­hel­le sin­ne yksik­köön, johon sinun oli mää­rä men­nä. Yleen­sä puhe­lin­nu­me­ro löy­tyy työ­vuo­ron tie­dois­ta Linkitystä.

Jol­lei TES muu­ta mää­rää, sai­raus­pois­sao­lo­jen mak­sun edel­ly­tyk­se­nä on ter­vey­den­huol­lon todis­tus maks. kol­me päi­vää kes­tä­vis­sä pois­sao­lois­sa. Pidem­piin tar­vi­taan lääkärintodistus.

Pal­kan saa­mi­sen edel­ly­tys on myös työ­lo­ki sai­ras­lo­mas­ta Lin­ki­tyyn. Tee kir­jaus Lin­ki­tyyn saa­ta­vuu­te­na ja valit­se “sai­ras­lo­ma” oikei­ne kel­lo­nai­koi­neen. Mikä­li tar­vit­set apua täs­sä, me autetaan!

Omal­la ilmoi­tuk­sel­la voi olla pal­kat­ta pois mak­si­mis­saan kol­me päivää.

Duu­ri-tii­mi nou­dat­taa työ­eh­to­so­pi­mus­ten mukai­sia pal­kan­mak­su­vel­vol­li­suuk­sia myös sai­ras­lo­ma­ta­pauk­sis­sa. Jos olet vas­ta aloit­ta­nut, kysy meil­tä ennen ter­vey­den­huol­toon hakeu­tu­mis­ta, kuu­luu­ko sinul­le pal­kal­li­nen sairausloma.

Soita 045 787 67364