Tiskari Saloon

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Salon Meri­niit­tyyn tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­vaa tiskaria/ ravin­to­la­työn­te­ki­jää. Työt alkaa sopi­muk­sen mukaan ja jat­kuu tois­tai­sek­si. Edel­ly­täm­me työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä! Työ­kie­le­nä suo­men kieli. 

Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu tis­kaa­mi­nen, astioi­den palau­tus, salin siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mi­nen, kas­sa­työs­ken­te­ly, salaat­ti­pöy­dän täyt­tä­mi­nen sekä muut mah­dol­li­set työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työtehtävät. 

Toi­vom­me, että olet asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­nen teki­jä, jon­ka hymy ei hyy­dy kii­reen­kään kes­kel­lä! Täs­sä työs­sä pää­set työs­ken­te­le­mään vauh­dik­kaas­sa työym­pä­ris­tös­sä moni­puo­lis­ten teh­tä­vien parissa. 

Työ­haas­tat­te­lus­sa ker­rom­me avoin­na ole­vas­ta teh­tä­väs­tä tarkemmin.

Soita 045 787 67364