Työlokien = työaikakirjausten tekemisen aikataulu / Linkity’s worklogs timetable

Me toi­vo­taan, että työ­lo­kit mer­kat­tai­siin mah­dol­li­sim­man pian työ­vuo­ron pää­tyt­tyä. Kui­ten­kin niin, että 15. ja kuu­kau­den vii­mei­nen päi­vä tun­nit oli­si­vat ajan tasal­la. Näin var­mis­tat myös, että työ­lo­kit ehti­vät ajan­ta­sai­ses­ti pal­kan­mak­suun. Kii­tos tämän huomioimisesta.

We recom­mend that you do worklogs imme­dia­te­ly after the end of the shift. Howe­ver, worklogs must be up to date no later than the 15th and last day of each month. Thank you!

Soita 045 787 67364