Työterveys / Occupational health

Fors­sas­sa Oiva Työ­ter­veys ja muil­la paik­ka­kun­nil­la Oiva hank­kii pal­ve­lut Pihlajalinnalta.

Työn­te­ki­jäl­le kor­va­taan laki­sää­tei­nen työ­ter­veys­huol­to. Arki­kie­leen kään­net­ty­nä tämä tar­koit­taa, että työ­ter­vey­den kaut­ta saa apua työs­tä aiheu­tu­nei­siin vai­voi­hin. Sopi­mus ei kui­ten­kaan kata sai­raan­hoi­dol­li­sia pal­ve­lui­ta. Se tar­koit­taa esi­mer­kik­si, että mikä­li sai­ras­tut fluns­saan tai tar­vit­set perus­sai­rauk­sien hoi­toa, on sinun kään­nyt­tä­vä jul­ki­sen ter­veys­kes­kuk­sen puoleen.

We use Oiva Työ­ter­vey­te’s ser­vices. Oiva Työ­ter­veys is in Fors­sa. In other loca­tions, Oiva buys ser­vices from Pih­la­ja­lin­na. We always ask to con­tact Oiva first and they will gui­de you to the nea­rest ser­vice provider.

In the Duu­ri-tii­mi we have sta­tu­to­ry occu­pa­tio­nal health care. Trans­la­ted into eve­ry­day lan­gua­ge, this means that through occu­pa­tio­nal health you can get help for ail­ments caused by work. Howe­ver, the cont­ract does not cover medical ser­vices. It means, for example, that if you get sick with the flu or need treat­ment for basic ill­nes­ses, you must con­tact a public health center.

Fors­san Oivan yhteys­tie­dot
p. 010 517 4160
Kuto­mon­ku­ja 2 A 1
30100 Fors­sa

Fors­san Oivan aukio­loa­jat:
ma-to 8-16
pe 8-14

Tii­na Romu
Työ­ter­veys­hoi­ta­ja
050 5520 678
tiina.romu@forssanoiva.fi

Soita 045 787 67364