Pyörää ei voi keksiä uudestaan - Vuokratyön voi! 1/4

Uskomus nro 1 - Vuokratyötä tekevät vain nuoret tai ulkomaalaistaustaiset

Me tör­mä­tään aina välil­lä ennak­ko­luu­loi­hin, joi­ta vuo­kra­työ­hön lii­te­tään. Täs­tä alkaa nelio­sai­nen päi­vi­tys, jos­sa ava­taan nel­jää käsi­tys­tä, jot­ka lii­te­tään edel­leen vah­vas­ti vuo­kra­työ­hön. Pitä­vät­kö nämä paik­kan­sa Duu­ri-tii­min kohdalla?

Ava­taan ensin fak­to­ja Duu­ri-tii­min sisäl­tä, min­kä­lai­sia tii­mi­läi­siä meil­lä on?
Toi­sek­si ker­ron yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nan koke­muk­sia aihees­ta
Kol­man­nek­si pää­tel­mä asias­ta
Nel­jän­nek­si Duu­ri-tii­min toi­men­pi­teet ennak­ko­luu­lon murtamiseksi

Fak­to­ja Duu­ri-tii­mi­läi­sis­tä lukuina

  • Kes­ki-ikä Duu­ri-tii­min työn­te­ki­jöis­sä oli 38 vuot­ta vuon­na 2022 (läh­de: Duu­ri-tii­min tasa-arvo­sel­vi­tys, joka on teh­ty 22.10.22)
  • Hei­nä­kuus­sa 2023 ulko­maa­lais­taus­tai­sia teki­jöi­tä oli Duu­ri-tii­mis­sä noin 10 %

Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nan kokemuksia

Meil­lä on erin­omai­sia työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sia kai­kis­ta ikä­luo­kis­ta. Ote­taan kol­me esimerkkiä. 

  • Mal­la on aloit­ta­nut meil­lä hom­mat 15-vuo­ti­aa­na ja hoi­ta­nut todel­la vas­tuul­li­ses­ti kesä­työt sekä aut­te­lun elin­tar­vi­kea­lan asia­kas­yri­tyk­ses­sä. Täl­lä nuo­rel­la on tosi kova teke­mi­sen mei­nin­ki ja työ­mo­raa­li. Lois­ta­va tyyppi!
  • Meil­lä on tii­mi­läi­se­nä mon­ta per­heel­lis­tä, joil­la on eri-ikäi­siä lap­sia tai nuo­ri­soa koto­na. Esi­mer­kik­si mei­dän Miral­la on tyt­tö koto­sal­la ja ollaan tosi kii­tol­li­sia, että hän on aut­ta­nut mei­tä käy­tän­nön asia­kas­työs­sä, toi­mis­to­hom­mis­sa sekä vas­tuun kan­ta­mi­ses­sa. Mira on nyt meil­lä myyn­ti­pääl­lik­kö­nä. Jos­kus Miran tyt­tö käy ilah­dut­ta­mas­sa mei­tä pala­ve­reis­sa tai lii­mai­lee näy­tön reu­naan saman­lai­sia muis­ti­lap­pu­ja kuin äiti.
  • Rit­va tekee hom­mia Tam­me­las­sa, vaik­ka voi­si ottaa jo ren­nos­ti elä­ke­päi­vil­lä. Hän on sel­lai­nen luot­to­pe­laa­ja, että kii­tos! Rit­va on aloit­ta­nut meil­lä vuon­na 2020.

Duu­ri-tii­mil­lä on reser­vis­sä sekä aktii­vi­si­na työn­te­ki­jöi­nä ulko­maa­lais­taus­tai­sia työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka ovat ihan ver­taan­sa vail­la. Meil­lä on esi­mer­kik­si Grazy­na kokoai­kai­se­na vak­ka­ri­na hoi­ta­mas­sa itse­näi­ses­ti mei­dän ali­han­kin­ta­pro­ses­sia. James osaa hom­man kuin hom­man. Zha­leh tar­jou­tuu teh­tä­vään kuin teh­tä­vään ja hoi­taa sen maa­liin suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja ripeäs­ti. Zina on hert­tai­nen ja tun­nol­li­nen työn­te­ki­jä. Kaik­kia ei ole mah­dol­lis­ta mai­ni­ta nimel­tä, mut­ta meil­lä on monia kor­vaa­mat­to­mia sekä ehdot­to­man luo­tet­ta­via ulko­mail­ta tän­ne mei­tä aut­ta­maan muut­ta­nei­ta tii­mi­läi­siä. Olem­me heis­tä kiitollisia! 

“Nyt olet­te löy­tä­neet meil­le sel­lai­sen poru­kan, että he ovat ihan mei­dän omia. Toi­vot­ta­vas­ti he itse­kin ymmär­tä­vät kuin­ka arvok­kai­ta ovat” - Asia­kas­yri­tyk­sen esi­hen­ki­lön kom­ment­ti, kun heil­le pää­tyi mei­dän Zina, Zha­leh sekä juu­ri Suo­meen muut­ta­nut työn­te­ki­jä hommiin

“Moi Ella, I want to thank you and Samuel again. Because of this amazing job that you offe­red me 🥹 I real­ly love it and when I am doing, I am full of joy and gra­ti­tu­de 😍. The people are so friend­ly and kind the­re and I am so hap­py and ener­ge­tic to do my duties ❤️.” - Työn­te­ki­jän aja­tus samas­ta tilanteesta

Avai­na­se­mas­sa on se, että me kom­mu­ni­koi­daan avoi­mes­ti asia­kas­yri­tyk­sen kans­sa. Mei­dän täy­tyy sel­vit­tää onko työn­ku­van kan­nal­ta oleel­lis­ta, että haku­vai­hees­sa ase­te­taan kie­li­tai­to­vaa­ti­muk­sia. Voi­daan­ko työ esi­mer­kik­si pereh­dyt­tää tur­val­li­ses­ti, jos yhteis­tä kiel­tä ei ole? Onko heil­lä mah­dol­li­suus pereh­dyt­tää tuo­re teki­jä vai kai­va­taan­ko nyt rau­tais­ta pit­kän koke­muk­sen omaa­vaa ammat­ti­lais­ta? Jos­kus on tyl­sä kir­joit­taa työ­paik­kail­moi­tuk­seen “Fin­nish lan­gua­ge skills are requi­red” tai “Koke­mus­ta vas­taa­vas­ta työs­tä tar­vi­taan”, mut­ta me halu­taan vies­tiä vaa­ti­muk­sis­ta mah­dol­li­sim­man suo­raan, jot­ta ei tule tur­hia odo­tuk­sia ja haki­jat tie­tä­vät etu­kä­teen mitä edellytetään.

Pää­tel­mä asias­ta ”Vuo­kra­työ­tä teke­vät vain nuo­ret tai ulkomaalaistaustaiset”

Usko­mus ei pidä paik­kan­sa. Vuo­kra­työ mei­dän kaut­ta ei rajau­du tie­tyn­lai­siin teki­jöi­hin. Arvos­tam­me sitä, että meil­lä on moni­puo­li­nen jouk­ko osaa­jia. Meil­lä on hyviä koke­muk­sia, nuo­rien, aikuis­tu­nei­den, per­heel­lis­ten, kes­ki-ikäis­ten sekä hei­tä van­hem­pien työl­lis­tä­mi­ses­tä. Vaik­ka suu­rin osa teki­jöis­täm­me on suo­ma­lai­sia me emme kaih­da ulko­mail­ta muut­ta­nei­ta teki­jöi­tä. Näem­me hei­dän poten­ti­aa­lin ja mark­ki­noim­me hei­dän työ­pa­nos­taan aktii­vi­ses­ti yhteis­työy­ri­tyk­sil­lem­me sekä tule­vil­le kump­pa­neil­lem­me. Voi­daan siis sanoa, että iäl­lä tai taus­tal­la ei siis ole mitään teke­mis­tä vuo­kra­työ­paik­ko­jen kans­sa. Vuo­kra­työ ei ole nyky­ään vain keik­ka­työ­tä, me täh­tääm­me vaki­tui­siin ja pit­kiin työsuhteisiin.

Mitä Duu­ri-tii­mi on teh­nyt, jot­ta näin ei oletettaisi? 

Haluam­me tar­jo­ta tii­mi­läi­siäm­me yri­tyk­siin osaa­mi­nen, käy­tet­tä­vyys ja per­soo­nal­li­suus edel­lä työn­te­ki­jä­kort­tiem­me avul­la. Yri­tyk­set, jot­ka eivät vie­lä ole asiak­kai­tam­me näke­vät täl­lä tavoin, että meil­lä on teki­jöi­tä monil­la eri taus­toil­la ja koke­mus­va­ras­toil­la. Mikä­li työn­te­ki­jä on teh­nyt meil­le töi­tä ja aiem­min ja saa­nut hyvää palau­tet­ta, me lisä­tään kort­tiin lei­ma: ”Teh­nyt 100% luo­tet­ta­vas­ti työt Duuri-tiimissä”.

Ella Alhainen

Ella Alhainen

Soita 045 787 67364