Duuri-tiimi näyttää tältä

Samuel Alhainen

Toi­ma­ri

Samun toi­men­ku­vaan suur­ten lin­jo­jen ukke­li­na kuu­luu vas­ta­ta sii­tä, että Duu­ri-tii­mi nou­dat­taa arvo­jaan, kehit­tyy ja pysyy ajan her­mol­la. Aika pal­jon visioin­tia siis. Muka­vin­ta Samun toi­men­ku­vas­sa on kui­ten­kin rek­ry­toin­ti ja tii­min kokoa­mi­nen. Eli toi­sin sanoen eri ihmi­siin tutus­tu­mi­nen ja vah­vuuk­sien val­jas­ta­mi­nen työhön. 

Mikään ei voi­ta onnis­tu­nut­ta rek­ry­toin­tia! Kun tii­mit täy­den­ty­vät hyvil­lä tyy­peil­lä kaik­ki voittavat.

samuel.alhainen@duuritiimi.fi

050 4408 922 

Ella Alhainen

Toi­mis­to­vas­taa­va

Ella naut­tii kir­joit­ta­mi­ses­ta, asioi­den jär­jes­tä­mi­ses­tä ja yksi­tyis­koh­tien hio­mi­ses­ta. Eli se tyyp­pi, jol­lai­nen vaa­di­taan jokai­seen toi­mi­vaan tii­miin ja joka hil­jai­suu­des­sa tekee kai­ken sen työn, jos­ta muut saa­vat kun­nian. Ella on siis käy­tän­nös­sä Duu­ri-tii­min moot­to­ri, joka hoi­taa päi­vät pit­kät hom­mia, joi­ta ei huo­maa ennen kuin joku jät­tää ne tekemättä.

Ella on ystä­väl­li­nen ja sitou­tu­va tyyp­pi, joka ei mal­ta sul­kea läp­pä­riä, ennen kuin hom­ma on yksi­tyis­koh­tia myö­ten maalissa.

ella.alhainen@duuritiimi.fi

044 544 5483 

Eetu Mahla

mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö

Eetu on vara­toi­ma­ri ja vas­taa mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­nä visu­aa­li­ses­ta ilmees­tä. Eetu vetää myös ura­koi­ta asiak­kail­la tar­peen mukaan ja hoi­taa käy­tän­nös­sä Duu­ri-tii­mis­sä tar­peen mukaan vähän kaikkea.

Eetu naut­tii kau­pun­gin syk­kees­tä, hyväs­tä kah­vis­ta ja ääni­kir­jois­ta. Duu­ri-tii­mis­sä Eetu tyk­kää eri­tyi­ses­ti mah­dol­li­suu­des­ta toteut­taa itse­ään ja ope­tel­la uusia tai­to­ja, kuten talous­da­tan tulkintaa.

eetu.mahla@duuritiimi.fi

045 103 5959 

Mira Piri

Edus­ta­ja

Mira on teho­kas puur­ta­ja, joka tekee töi­tä asiak­kais­sa sekä edus­ta­jan hom­mia. Miran toi­men­ku­vaan kuu­luu myyn­tiä, rek­ry­toin­tia sekä asiak­kai­den hoitamista. 

Duu­ri-tii­mis­sä Mira tyk­kää hom­mien moni­puo­li­suu­des­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta sovit­taa työt per­heen ja lam­pai­den hoi­ta­mi­sen kans­sa yksiin.

Miran kans­sa hom­mat vaan hoituu!

mira.piri@duuritiimi.fi

045 783 123 76 

Reippaat tyypit

Titta

Tit­ta on tou­hu­kas mum­mi­hah­mo, jol­la on nuo­res­ta elä­ke­läi­sen iäs­tään huo­li­mat­ta sato­jen vuo­sien koke­mus asia­kas­pal­ve­lus­ta (aina­kin Samun mie­les­tä). Tit­ta peri­aat­tees­sa jäi jo eläk­keel­le, mut­ta tyk­kää niin pal­jon höpö­tel­lä ihmis­ten kans­sa, että eihän se mal­ta olla pois­sa töis­tä­kään. Tital­la on aika nopea (jos­kus aja­tus­ta­kin nopeam­pi) suu ja nau­ru her­käs­sä. Tit­taa yleen­sä kehu­taan nuorekkaaksi.

Johanna

Olen iloi­nen ja sosi­aa­li­nen teki­jä. Viih­dyn hyvin ihmis­ten kans­sa ja pidän uusis­ta kon­tak­teis­ta. Teen kon­su­lent­ti hom­mia Turun seudulla.

Jemina

Oon Jemi­na, 19-vuo­tias tääl­tä Fors­sas­ta. Kave­rit usein sano­vat, että olen mei­dän poru­kas­ta se kel­le voi aina puhua ja olen aina tuke­mas­sa. Töis­sä olen oma-aloit­tei­nen ja työs­ken­te­len hyvin itse­näi­ses­ti. Musiik­ki ja kis­sat on lähel­lä sydäntä!

Sini

Olen valoi­sa, herk­kä ja lem­peä tapaus, jol­la löy­tyy intoa toteut­taa kai­ken­lai­sia pro­jek­te­ja. Innos­tun hel­pos­ti ja teen mie­lel­lä­ni vähän kaik­kea mis­sä apua tar­vi­taan. Koke­mus­ta löy­tyy maa­ta­lous-, asia­kas­pal­ve­lu-, hoi­to ja elin­tar­vi­ke­työs­tä. Kuu­lun Duu­ri-tii­min omaan poruk­kaan, ja vael­te­len erit­täin satun­nai­ses­ti myös toi­mis­tol­la. Hymyil­lään, kun tavataan!

Marjut

Olen Mai­ju, hil­peäs­ti ja ylpeäs­ti kes­ki-ikäi­nen sci­fi- ja fan­t­asia­nört­ti, joka val­mis­tui Lei­pu­ri­mes­ta­rik­si pari vuot­ta sitten.

Siru

Har­ras­tan hyö­ty­lii­kun­taa ja sana­ris­ti­koi­ta. Olen hyvän­tuu­li­nen, tulen toi­meen ihmis­ten kans­sa ja olen nopea oppi­maan uusia asioi­ta, kan­nat­taa tutustua?

Mia

Olen rei­pas ja oppi­mis­ha­lui­nen. Har­ras­tan hevosia.

Grazyna

Saara

Per­hee­näi­ti, joka tart­tuu reip­paas­ti työ­hön kun työ­hön. Lap­set ja mies pär­jää jo mel­kein omil­laan.
Vapaal­la maa­lai­len, olen per­heen kans­sa, teen vapaa­eh­tois­työ­tä ja rai­vaan van­haa taloa.

Mika

Olen elä­mä­ni aika­na teh­ny monen­lais­ta hom­maa ja nyt teen jau­hos­ta jauhoo. 
Har­ras­tuk­si­na koi­rien kans­sa puu­hai­lu, kalas­tus ja penkkiurheilu.

Tanja

Olen 52 vuo­tias ja asun Muur­las­sa. Har­ras­tan melon­taa sekä joogaa

Leena

Lee­na­uu työ­ka­lu­pa­kin sisäl­tö pul­la­su­tis­ta maalipensseliin.
Soita 045 787 67364