Duuri-tiimi näyttää tältä

Samuel Alhainen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, yrittäjä

Samu suur­ten lin­jo­jen mie­he­nä luot­saa yri­tys­tä, huoleh­tii asia­kas­suh­teis­ta ja rek­ry­toin­nis­ta yhdes­sä Eetun kans­sa. Samun hom­miin kuu­luu vii­me kädes­sä vas­ta­ta sii­tä, että asiak­kaat, työn­te­ki­jät ja viran­omai­set taput­tai­si­vat aplo­de­ja Duu­ri-tii­mil­le. Samu on myös käy­tän­nön työs­sä asiak­kais­sa edel­leen vah­vas­ti kos­ke­tuk­ses­sa, joten ihan ei ole vie­lä hämä­hä­kin­sei­tit ehti­neet kont­to­ris­sa ker­tyä tämän ukke­lin ympä­ril­le. Lyhyes­ti sanot­tu­na Samu on seka­työ­mies, joka yrit­tää huo­leh­tia sii­tä, että hom­ma pyö­rii ja jopa kehittyisi.

samuel.alhainen@duuritiimi.fi

050 4408 922 

Ella Alhainen

Yrit­tä­jä

Ella vas­taa yksi­tyis­koh­dis­ta liit­tyen esi­mer­kik­si tar­vik­kei­siin ja toteu­tuk­seen. Ella on jär­jen ääni, Ella pereh­dyt­tää, rek­ry­toi ja osaa vas­ta­ta moniin käy­tän­nön kysy­myk­siin, joi­ta kon­su­len­til­la voi nous­ta mie­leen. Ella tekee myös itse kon­su­lent­ti­päi­viä ja lei­po­mo­työ­tä. Per­soo­na­na Ella on kilt­ti, ystä­väl­li­nen ja sydä­mel­li­nen. Ella rakas­taa har­ras­taa vauh­di­kas­ta ulko­lii­kun­taa kesät tal­vet aina kun ehtii sekä päi­vä­unia mis­sä ja mil­loin vaan saa luvan. 

ella.alhainen@duuritiimi.fi

044 544 5483 

Eetu Mahla

mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö

Eetu on remp­seä ajan her­mol­la ole­va tyyp­pi, oikeal­ta kou­lu­tuk­sel­taan it-mies, mut­ta vai­kut­taa kai­paa­van sen ver­ran pal­jon sosi­aa­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta, että ei konei­den suri­na ja ED:in kit­taus rii­tä täl­le toi­min­nan mie­hel­le. Tyl­sis­ty­mi­nen onkin Eetun pai­na­jai­nen ja jo kou­lun ohel­la hän tot­tui­kin lähes täy­si­päi­väi­seen työn­te­koon. Eetu on se kuu­lui­sa yrit­tä­jä­hen­ki­nen työn­te­ki­jä, kel­po ukko!

eetu.mahla@duuritiimi.fi

045 103 5959 

Konsulenttimme

Titta

Tit­ta on tou­hu­kas mum­mi­hah­mo, jol­la on nuo­res­ta elä­ke­läi­sen iäs­tään huo­li­mat­ta sato­jen vuo­sien koke­mus asia­kas­pal­ve­lus­ta (aina­kin Samun mie­les­tä). Tit­ta peri­aat­tees­sa jäi jo eläk­keel­le, mut­ta tyk­kää niin pal­jon höpö­tel­lä ihmis­ten kans­sa, että eihän se mal­ta olla pois­sa töis­tä­kään. Tital­la on aika nopea (jos­kus aja­tus­ta­kin nopeam­pi) suu ja nau­ru her­käs­sä. Tit­taa yleen­sä kehu­taan nuorekkaaksi.

Johanna

Johan­na on iloi­nen ja sosi­aa­li­nen teki­jä. Johan­na viih­tyy hyvin ihmis­ten kans­sa ja pitää uusis­ta kon­tak­teis­ta. Johan­nal­le kon­su­len­tin työ sopii­kin, kuin nenä päähän. 

Ansa

Ansa on pit­kän lin­jan yrit­tä­jä, suur­per­heen äiti ja super­hah­mo. Sano­mat­ta­kin on sel­vää, että lap­si­kat­raan luot­saa­mi­seen ja oman fir­man pyö­ri­tyk­seen tot­tu­nut Ansa ei työ­tä pel­kää. Ansa on myös teh­nyt uraa ammat­ti­muusik­ko­na, joten esiin­ty­mi­nen­kin käy täl­le ystä­väl­li­syy­den per­so­noi­tu­mal­le aivan luon­nos­taan. Ansa kun­nioit­taa kon­ser­va­tii­vi­sia käy­tös­ta­po­ja ja halu­aa pelas­taa jokai­sen vas­taan­tu­li­jan päi­vän huo­maa­vai­sel­la kuu­lu­mis­ten vaih­dol­la ja hymyllä 

Linda

Lin­da on ske­nes’ (= ske­nes­sä ole­mi­nen on nuo­ri­so­kiel­tä ja tar­koit­taa ajan her­mol­la pysy­mis­tä). Lin­da on pää­mää­rä­ha­kui­nen ja tren­di­tie­toi­nen nuo­ri, jol­le esteet­ti­syys on tär­ke­ää. Lin­da tie­tää mitä halu­aa ja tavoit­te­lee sitä ahke­ras­ti. Lin­da on sisa­rus­par­ven­sa esi­koi­nen ja sik­si tot­tu­nut huo­leh­ti­maan ihmi­sis­tä ja työs­tä. Lin­das­ta ei sik­si voi puhua puhu­mat­ta vas­tuun­tun­nos­ta. Lin­da on sydä­mel­li­nen ja hyvä tyyp­pi, joka rakas­taa ihmis­suh­tei­ta ja on kiin­nos­tu­nut ihmis­ten eri­lai­suu­den kir­jos­ta ja tavas­ta kat­soa maailmaa.

Soita 050 4408 922