Kauppa ja myynti

Kukkakaupan myyjä, FORSSA

Työsuhde

Vakituinen

Työaika

Osa-aikainen

Työn kesto

Yli 12 kuukautta

Peruspalkka

Kaupan tes

Jaa sivu

Etsim­me Fors­saan sidon­ta­tai­tois­ta kuk­ka­kau­pan myy­jää tuu­rauk­siin ja seson­kei­hin. Palk­ka on väh.11,49€/h, kau­pan alan TESin mukaan. Tar­joam­me työn­te­ki­jöil­lem­me SMARTUMin!

Edel­ly­täm­me aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta alal­ta ja erin­omai­sia asiakaspalvelutaitoja.

Asiak­kaam­me vali­koi­miin kuu­luu run­sas vali­koi­ma eri­lai­sia leik­ko­kuk­kia, kuk­ki­via ruuk­ku­kuk­kia, viher­kas­ve­ja ja ruukkuja. 

Töi­tä on tar­jol­la kesäl­lä rei­lum­min (aina­kin Hei­nä­kuu) loma­tuu­raus­ten yhtey­des­sä, lisäk­si seson­kei­na ja tar­peen mukaan pää­see teke­mään myös mui­ta tuurauksia. 

Töi­tä on tar­jol­la kaik­ki­na viikonpäivinä. 

Odo­tam­me hake­mus­ta­si! Lähe­tät­hän hake­muk­sen pian, haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti ja valin­ta teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Mikä­li tar­vit­set enem­män työ­tun­te­ja tämän työn rin­nal­le, voim­me aut­taa etsi­mään lisää töi­tä jol­tain toi­sel­ta asiak­kaal­tam­me. Suun­ni­tel­laan lisää työhaastattelussa! 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364