Salmonellatodistus / Salmonella test

Duu­­ri-tii­­mi mak­saa sal­mo­nel­la­näyt­teen. Sinun tar­vit­see vain men­nä Oiva työ­ter­vey­teen tai soit­taa heil­le, mikä­li työ­vuo­ro­si ajoit­tu­vat niin, että käy­mi­nen Oivan aukio­loai­ka­na on mah­do­ton­ta.  He ohjeis­ta­vat sinun näy­tee­no­tos­sa ja toi­mit­ta­vat todis­tuk­sen. Elin­tar­vi­ke­työs­sä näy­te täy­tyy ottaa vii­meis­tään ensim­mäi­sen työ­vii­kon aika­na. Mikä­li asut muul­la paik­ka­kun­nal­la kuin Fors­sas­sa, soi­ta sil­loin­kin Oivaan. He opas­ta­vat näyt­teel­le sinua lähim­pään toi­mi­pis­tee­seen ja teke­vät maksusitoumuksen. […]

Työterveys / Occupational health

Fors­sas­sa Oiva Työ­ter­veys ja muil­la paik­ka­kun­nil­la Oiva hank­kii pal­ve­lut Pih­la­ja­lin­nal­ta. Työn­te­ki­jäl­le kor­va­taan laki­sää­tei­nen työ­ter­veys­huol­to. Arki­kie­leen kään­net­ty­nä tämä tar­koit­taa, että työ­ter­vey­den kaut­ta saa apua työs­tä aiheu­tu­nei­siin vai­voi­hin. Sopi­mus ei kui­ten­kaan kata sai­raan­hoi­dol­li­sia pal­ve­lui­ta. Se tar­koit­taa esi­mer­kik­si, että mikä­li sai­ras­tut fluns­saan tai tar­vit­set perus­sai­rauk­sien hoi­toa, on sinun kään­nyt­tä­vä jul­ki­sen ter­veys­kes­kuk­sen puo­leen. We use Oiva Työ­ter­vey­te’s ser­vices. Oiva […]

Soita 045 787 67364